HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 21

JPEG (Deze pagina), 719.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

i
E
l
IQ _
Laat ons eens aannemen, dat de marge waarvan wij
vroeger spraken, de marge, die, bij het uitschrijven van
leeningen, gehouden mo·et word·en tusschen het montant der
leeningen en de waarde der eigendommen, gesteld mag wor-
den op 15 pct., het percentage door de voorstellers aan-
genomen. Laat ons verder eens aannemen, dat die marge
dreigt te slinken. \'a.arom zouden. wij dan geen interest meer
ten laste van het bedrijf brengen? Het zou een fout zijn
dit na te laten. Men zou eene mooie balans krijgen, van
eene leelijke zaak.
Vann»eer het ooit zoover mocht komen dan zal, omdat
geen nieuwe leeningen meer gesloten kunnen worden en
de betalingen van interest enz. doorgaan, juist terwijl de
waarde der bezittingen daalt ---- w.ant dit zal de oorzaak
van den toesta.n,d zijn -- het bedrijf bij den _gemeente-o»nt-
vanger erg in het krijt komen, het verliescijfer stijgen, het
credit van de gemeente dalen. Maar dit alles is geen reden
om geen juiste boeking meer te doen.
K Misschien zal dan de raad moeten ingrijpen en het bedrijf
moeten reorganiseeren. Maar geen reorganisatie kan met
; vrucht onid.ernome,n worden, wanneer men niet precies weet
fl hoe men staat.
De voorstellers meenen het echter zoo kwaad niet, het
is natuurlijk hunne beidoeling niet om onjuiste boekingen
~ voor te schrijven en geflatteerde balans·en te latein maken.
De door hen voorgeschreven m.aatre.gelen zijn uitvloeisels,
van het door hen gedachte, afzonderlijke beheer der geld-
middelen. Zij moesten waken tegen uitputting dier middelen
e.n d.at gaf hen art. 9 in de pen, dat dan ook zegt dat
de rente niet langer tien laste van het bedrijf zal worden
gebracht, doch uit de gewone middelen der gemeente ge-
4 k weten zal worden.
j Omdat wij den gemeente-ontvanger, bij wien het bedrijf
§ ---- totdat de raad er een einde aan maakt ---- een blanco cre-
l diet heeft, als kassier van het bedrijf beschouwen, behoe-
ven wij voor uitputting der middelen geen zorg te
i hebben. .
Dat in ons stelsel geen sprake kan wezen van eene
V toepassing van art. io van de voorgestelde verordening,
spreekt vanzelf. .