HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 20

JPEG (Deze pagina), 728.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

‘ I
· E
_ l
j iö
brachte kapitaal. 'Wij zeiden zooeven dat ook dit slechts
‘ geschiedt uit een administratief oogpunt.
i Men gelieve daaruit niet de gevolgtrekking te maken
` dat wij die interesten slechts wenschen te boeken op de
rekening jder gemeente, zonder ze haar dadelijk ten go-ede
te laten komen. WVij wenschen dat de geineente ze ook
trekt, door ze te brengen op de rekening-courant van den
' g·em.e•ente~,ontvanger met het bedrijf, maar, wanineer het bedrijf
­ verlies heeft opgeleverd, slechts voor zoover zij het ver-
lies overtreffen.
Maar altijd en in elk geval mo·eten zij geheel, ten laste
van het bedrijf gebracht worden, op welke wijze dan ook.
Derde punt. '
i De voorstellers schrijven gebiedend voor dat het ver-
ii schil tusschen de gewone uitgaven ein ontvangsten gedekt
Fi moet worden door geldlieening. Vaartegenov~er zij stellen
de veiligheidsniaatregelen van de artt. 9 en 1o. Zoodra e.n
zoolang de marge tusschen het montant der schuld en het K
ff beloop der w.aarde van de eigendoinmen niet meer dan
i` 15 pct. bedraagt, wordt het bedrijf niet verder met interest
Q- van -de schuld belast; terwijl, wanneer en voorzoover het ii
bedrag {der schuld de waarde overtreft, het bedrijf van het
iTl_ meerdere ontlast wordt. i
je Vij, daarentegen, meenten dat men bij het uitschrijven ‘
van leeningen, ten laste van het bedrijf, ree-ds moet lette.n
op de draagkracht van het bedrijf en dat deze leenin­
Q; gen moeten worden afgelost zoodra ·en voorzoover zij die
waarde der eig­end­omme.n te boven gaan; zonder echter
ooit het bedrijf van interest vrij te stellen. Vooral in den
g eersten tijd zal er veel geleend moeten worden, wij heb-
ben dit al vroeger uiteengezet. Toen hebben wij ook ge- .
zcg­d hoever men, naar onze meening, gaan kon bij het
ff, uitschrijven {dier leeningien.
-i·‘ E VVij gelooven niet, dat men de door ons gestelde grens
ooit bereiken zal. Ook de voorstellers meen-e.n, da.t hunne
veiligheidsmaatreg­elen waarschijnlijk nimmer behoeven te 9
worden toegepast.
Practisch is het verschil tusschen. beide stelsels dus niet ·
van groot belang. Theoretisch wèl. _