HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 18

JPEG (Deze pagina), 746.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

j io ‘
eigenlijke beheer over de geldmiddelen door dien. ambte-
·· naar gevoerd worden, die echter bedoelde middelen niet
. afzonderlijk houd.en zal, zoodat zij zich zullen vermengen
_ met de gewone kasmiddelen.
· Een afzonderlijk beheer der geldmiddelen. is van geen
A belang of nut. Alles komt neer op een afzonderlijk beheer
" van het bedrijf, met eene afzonderlijke boekhouding, die
zal dienen te worden ingericht naar de dubbele methode.
Uitkeeringen aan het bedrijf, door de gemeente, zooals j
de voorstellers die in sommige gevallen voorschrijven, kun-
nen achterwege blijven. Op papier wordt alles verrekend
en in orde gemaakt.
' Tweede punt.
De voorstellers belasten het bedrijf met dàt deel der
g bij den aanvang bestaande gemeentelijke schuld dat geacht
wordt in het grondbezit zijn oorsprong te vinden en met de I
fg daarvan verschuldigde interesten. E I
Vij daarentegen, brengen bij den aanvaing geen schuld
Q; voor rekening va.n het bedrijf, maar debiteeren het‘aan de
g·emeent·e, voor het beloop der waarde van de ingebrachte
eigendommen en berekenen interest over het kapitaal, waar- {
JZ voor de gemeente credit staat.
In de toelichting van hun ontwerp zeggen de voor-
stiellers dat hunne r·egeling, waardoor; het be-drijf belast wordt i
Q m·et het uit grondbezit voortspruitende deel der gemeente- i
lijke schuld en niet met de waarde der overgedragen eigein-
il; dommen, theoretisch ongetwijfeld voor bestrijding vatbaar
is, doch dat zij wordt aanbevolen uit de zuiver practische. »
Q; overweging dat, tengevolge der vermoedelijk groote over- g
waard·e, de door de voorstellers voorgeschreven veiligheids- O
1naatr·egelen, vervat in de artikelen 9 en IO, binnen afzien- ­ _
_-__ F bare toekomst wel niet zullen behoeven te worden toegepast. j.
Over die veiligheidsmaatregelen spreken wij, nader. Maar
is overigens de opmerking juist? Wij meenen van niet en
t‘.i ii zijn zoo vrij van oord·eel te wezen, dat onze regeling voor
het bedrijf wel zoo goed is, als die der voorstellers.
De marge tusschen de waarde der eigendommen en I
het schuldcijfer is bij ons zoo groot mogelijk, naardien het · _
ii schuldcijfer staat op nihil. Ligt er voordeel in het hebben