HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 17

JPEG (Deze pagina), 710.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

IS
dien hoofde met te meer belangstelling tegemoet het door
hen van de comimissie voor de financien verwacht wordende
advies, over het voorstel van de heeren Van Dorp e.s., omtrent
de instelling van een grondbedrijf en zullen niet nalaten
om, zooveel dit eenigszins in hun vermoge.n is, den Raad
spoedig tot beslissing daarover in de gelegenheid te s.tellen."
Vij hopen hartelijk, dat wij het in elk geval tot de in-
, stelling van een afzoinderlijk grondbedrijf zullen mogen zien
komen, ook al mocht men niet genegen zijn over te gaan
, tot aankoop van gronden opg ruimere schaal, dan tot dusverre
gebruikelijk was en al mocht men niet gezind blijken om ~
met betrekking tot de grondexploitatie. een financieel be-
leid te voeren, als hiervoor besproken werd.
l Reeds het hebben van eene afzonderlijke administratie,
met betrekking tot de eigendommen, zal een voordeel blijken
te zijn ; beter dan wanneer de boekingen zich verliezen in
l den staat van ontvangsten en uitgaven, dien men .,gemeente-
rekening" noemt, zal men dan ku·nn­en beoordeelen hoe men
met de grendexploitatie staat, ot en hoeveel men wint, dan
E wel verliest.
i
ll , . .
gj komen-de tot de bespreking der ontwerp-verordening van
il de heeren Van Dorp e. s., zullen wij on.s bepalen tot het
l maken van eenige opmerkingen, met betrekking tot hoofd-
punten; de details kunnen blijven rusten.

Op drie voorname punten bestaat er verschil tusschen
` de regeling der voorstellers (zie bijlage 1) en die, zooals
*i wij haar ons denken (zie bijlage 2).
Eerste punt.
i, De voorstellers will­en een afzonderlijk bedrijf, met eigen
beheer, ook over de geldmiddelen.
l \`ij meenen, dat dit laatst.e niet noodig en niet wensche-
iijie is.
De directeur van het bedrijf zal misschien een kleine
l kas moeten houden, voor kleine dagelijksehe uitgaven. Maar
de eigenlijke kasliandelingen zullen door den gemeente-ont-
vanger moeten worden verricht. Dientengevolge zal het