HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 16

JPEG (Deze pagina), 765.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

Q Burgcimccstcr icn Yctlioud·crs stcllcn dcn raad voor aan
_l tc koopcn van dc Blziatsvliappij Bosclipoldcr 29 ll.A. grond
J it [ 6 pcr M?. cn van dc Bouwgrond Maatschappij Kcilcn
ä van Nicuw-Mathcncssc ruim 32 ll..-. grond Ei [5 pcr Mä,
Y voor ccn totaal kapitaal van /3,500,000 tvoor dc bcidc vcr-
koopcnclc Maatschappijcn ccnc niooic zaak).
Tcgcn dcn rcntcvoct van 4 pct. gccft dit ccncn jaarlijk-
schcn last van f 12].0,000. wclkc soni voorloopig gchccl uit j
. bclasting gcvondcn zal nioctcn wordcn, althans voor zoovcr
'­ gccnc andcrc middclcn tot dckking aangcwczcn ku~n:nc·n wor- j
i dcn. Het zal nog wcl ccn gcruinicn tijd clurcn, alvorcns dc l
j` grond in cxploitatic gcbraclit kan wordcn cn zoolang lcvcrt
rg hij ni-cts op. Daarcnbovcn nioct dc voor dc bctaling van dc l
koopsom tc sluitcn lc·c.nin,g wordon af-gclost. j
, In dcn tor bc·g·cl·cidin,g van hct voorstcl tot aankoop,
Q door B. cn VV. aan dcn raad gcriclitcn bricf, -- waarin wij
nict gcnocgcn lczcn dat bij B. cn V. nmccr cn nicicr clc ovcr- l
tuiging lcvcndig gcwordcn is dat, wil li-ct tcgcnwoordig Rot-
tcrdani hct vcrwijt van hct nagcslaclit ontgaan, dat lict nict
`gi op dio bclangcn dcr tockonnst liccft gàclct, ingrijpcn cn aan- j
E koop van hct gchcclc boiwcnbcdocldc complcx onvcrniijdc­ Q
ii lijk is --- vindcn wij op voors<‘hrcvcn bczwaar gcwcizcn, maar
vcrdcr slcchts hct middc.l aangcgcvcn om aan al tc bc-
zwar·cn·dc aflossingsbctalingcn tc ontkomen, n.l. door clio ovcr
langicrcn tcrmijn cn wcl ovcr minst-ons 100 jaron tc vcr- ig
cloclcn. Hot is icts, maar nict vccl.
Zou mon cr nict toc in oc t c n ovcrgaan om dc intcrcstcn
uit golccn-d«c golden tc bctalcn? Misschien kunncnn clczc gi
[ 140,000 nog wcl opgcpompt wordcn, maar dc grondcn zijn
>_j‘ nog nict voor cxploitatic gicrccd, cr zal niccr gold in gcstokcn
nioctcn worden. Zullcn dc intcrcstcn daarvan, ook wccr uit jl
dc gcwonc inicldclcn gcvondcn kunncn wordon?
En hoc, wannccr nog wccr andcrc aankoopcai gcdaan
fx, wo rdcn ?
Q? Burgcniccstcr cn wcthoudcrs zicn natuurlijk ook wcl in
i `'`l` dat cr icts zal moctcn gcbcurcn, om in dc niocilijkhcid tc
voorzicn. Aan lict slot van hun bricf sclirijvcn zij dan ook:
,.kan cr nog v«crdcr ccn aanncmclijkc wcg wordcn gcvoindicin
gi om `hct drag-cn van dicn jaarlijkschon last gemakkelijker tc
‘`;t` makcn, dan zal zulks B. cn V. aangcnaam zijn. Zij zicn uit