HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 15

JPEG (Deze pagina), 763.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

13 ‘
weer uit het bedrijf komen. en het bedrijf heeft, althans
in de eerste jaren, geene middelen.
lin wanneer de middelen beginnen te vloeien, dan zal
dit niet regelmatig gaan. Daarom zal het aanbeveling ver-
dienen geene vaste jaarlijksthe aflossinge·n te bepalen, maar
Q aan den Raad over te laten jaarlijks te beslissen of en
hoeve·el er zal worden afgelost, waarbij hij zal kunnen letten
l niet a.lleen op de uitkomsten van het bedrijf, maar ook op
l de al of niet wensehelijklieid om de beschikbare middelen
voor nieuwe aankoopen als anderszins aan te wenden.
j Maar in elk geval zal de gemeente op zich m·o·eten nemen
j om, zoodra blijktdat de schuld. aangegaan ten dienste van
j het grondbedrijf, meer bedraagt dan de geineent­egronde»n
l waard zijn, - zerlfs al is het tijdvak, waarvoor d·e leening is
j aangegaan, nog niet verstreken - het meerdere onverwijld
1 af te lossen.
1 juist dit moet tot voorzichtigheid aansporen bij het uit-
schrijven v.an Le·eningen, ten behoeve van het bedrijf. V
l Vanneer de gronden tot de uiterste waarde op de balans
j gebracht worden en er wordt geleend totdat er geen be-
hoorlijke marge meer is tusschen die balanswaarde en het
i montant der leeningen, dan is er v·e·el kans dat op een goeden
ij dag die gemeente in de verplichting komt om meer af te los-
sen dan zij opleggen kan. Eene tijdelijke dalin.g van waarde
zou voor de gemeente ernstige gevolgen kunnen hebben.
Daarom moet niet de verplichting, maar het recht be-
staan om geld op tel nemen ook tot betaling van interest enz.
jl lin aan de vroede mannen, die het bestuur van onze st.ad
uitmaken, zij het `overgelaten om, telkens opnieuw, te be-
slissen wat zij doen en laten moeten.
Maar dit willen wij toch opmerken, ligt er gevaar in
lg overdrijving, er ligt bezwaar in onthouding. De middenweg
z.al ook in dezen wel d·e beste blijken te zijn.
I Zelfs, al zou het gemeentebestuur er niet toe wenschen
over te g.aan om in zóó ruime mate grond te gaan aankoopen
als wij wel meenen dat, in het belang der gemeente, wensche-
l lijk is, het door ons besproken middel zal men toch moeten
I te baat nemen.
Terwijl dit geschrift in de pen is, komt aan de orde de
aankoop van oeverterrein, bewesten Oud-Delfshaven.