HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 14

JPEG (Deze pagina), 760.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

_ I2
gedragen moet worden ~- neerkomen op het m.aken van
‘ 0en flinken spaarpot voor het nageslacht, door de belasting-
~, betalende burgerij van nu.
1 Maar de vraag rijst of het aanbevolen financieel beleid
T geoorloofd is?
_ In het algemeen getuigt het van slecht beleid, wanneer i
men, in plaats van zijn schuld ar te lossen, nieuwe schulden
·­ aangaat `om de huur van het geleende geld en wat men in I
‘ het algemeen onder gewone lasten verstaat, te betalen. Maar i
` niet altijd kan men zoo oord·e·el·ein. Va·nneer d-e voor het i
geleende geld gekochte of daarvoor in de plaats getreden i
i zaak verteerd wordt, dus tet niet gaat, of wel versleten wordt,
L dus in waarde vermindert, dan is, zeer zeker, aflossen van j
I schuld plicht en het opnemen van geld, om interest enz.
te betalen, kan niet anders dan w.anb­eleid genoemd wor- Q
j den. In ons geval is de positie echter geheel anders.
De aankoop van grond geschiedt juist omdat men bijna
ij zeker weet, dat de waar·de stijgen zal en niet een weinig,
maar veel zeer veel. En dit geeft ons recht te doen.
wat in het algemeen ongeoorloofd is.
Vat voor het nageslacht geschiedt, mag ook wel, al-
§i thans voor e.en deel, door het nageslacht betaald worden. i
Vant al gaat op deze wijze veel van het materieele voor-
deel voor het nageslacht verloren, de voordeelen van ande-
ren aard, blijven onverkort bestaan.
Hoewel wij gepleit hebben voor. het aangaan van geld-
Ieeningen, ook om daaruit z.g. gewone lasten te betalen,
wij wensehen niet dat daarbij geen maat gehouden zal worden.
In geen geval mag er, ten dienste van het bedrijf, geleend;
wor·den tot ·een bedrag, hooger dan de waarde der in het be-
drijf begrepen ·eigendo·mm~en. Zelfs zal h­et v~ersta.n-dig zijn
d.aarbij niet tot het uiterste te gaan en een flinke marge te
h.ouden. rVa.arom? dat zullen wij dadelijk zien. li
De geleende gelden kunnen niet voor eeuwig opge- ä
nomen word.en; er moet een termijn voor aflossing worden _,
ii`; g e steld.
Gewoonlijk bedraagt de aflossingstermijn voor gemeente-
lijke leeningen 60 jaren. Voor het grondbedrijf is die termijn l
wel wat kort. V
, \'ant wat is het geval? De aflossingsbetalingen moeten