HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 13

JPEG (Deze pagina), 729.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

II .
g·eb·eur,de opbrengsten van vervr·e·emn·de gronden, voor zoo-
lang en voorzoover zij nog niet ten behoeve van het bedrijf
zijn aangewend.
Dat, wanneer de algemeene kas der gemeente, ten be-
hoeve van het bedrijf, in voorschot is, door het bedrijf,
a.an be·d.oelde kas, evenzeer interest moet worden vergoed,
staat daar tegenover.
_ Het spr.eekt v.an zelf dat, bij de instelling van een afzon-
derlijk bedrijf, nog heel wat meer punten te doorzien en
h te regelen vallen, dan waarop hier d·e aandacht is gevestigd.
T l/[aar, om van een afzonderlijk bedrijf en zijne inrichting
een .alg·em·e·en denkbeeld te geven, kunnen wij met het
T vorenstaande volstaan. .
l Een belangrijk punt, wat de w-erking van h-et bedrijf
betreft, ligt opgesloten in de vraag: hoe komt men aan de
i middelen ? ,
Zelfs wanneer, zooals wij hopen en verwachten, het
bedrijf ve·el winst zal afwerpen, heeft m.en nog niet de noo-
dige geld·en om aankoopen te doen en de aan het bedrijf
verbonden lasten te betalen.
. .Voora.l zal dit bezwaar gevoeld worden, in den eersten
tijd, wanznieer nog niet veel binnenkoint wegens vervreem-
di·ngen. De winst van dit bedrijf ligt ininder in de gewone
vruchttrekking door verhuring of verpachting, dan in de ver-
wacht wordende stijging van de waarde van den grond. Een
winst die pas in de toekomst gebe·urd zal kunnen word­en.
jj De beno·o·digd·e gelden zullen dus geleend moeten wor-
den. En zoo zullen niet allee.n de aankoopsommeln en kos-
F ten van verbetering van den grond uit gel·dlee·ningen betaald
moeten worden, maar ook de onderhoudskosten en de inte-
resten, zoo van de geleende kapitalen als van de gelden,
die door de gemeente in het bedrijf gestoken worden; alles
voor zoover de eigen middelen van het bedrijf ontoer-eike,nd.e
ä zijn.
p Gebeurt dit niet dan zal de gemeente zich een grooten
last op den hals halen, ten koste van het thans levende ge-
E slacht en ten bate van het nageslacht. De gemeente zou
voor betaalde. in.tereste.n enz. wel goed geschreven kunnen
worden, evenals zij voor behaalde winst g·ecredite.erd moet
worden. maar dit zou - - waar de last in het tegenwoordige