HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 12

JPEG (Deze pagina), 739.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

. IO
, I
· Voor de waarde van de eigendommen, die bij de in-
_ stelling van het bedrijf te zijner beschikking worden ge-
steld, n.l. de eigendtommen, die de gemeente op dat tijdstip
heeft, behoort zij gecrediteerd te word·e·n, terwijl jaarlijks
J een zeker percentage, als interest, t.en laste van het bedrijf
behoort gebracht te worden.
Y. Verder zal jaarlijks eene bala.ns moeten worden opge-
maakt, waarop de eigendommen moeten worden gebracht
tot eene waarde, zoo na, mogelijk, d·e publieke verkoopwaarde
_ van het oogenblik uitdrukkende. V j
2 Telken jare eene gezette waardeering te maken va.n alle
V bezittingen, zal practisch wel niet uitvoerbaar zijn; maar
om de vijf of drie jaren zal dit toch moeten plaats hebben. J
; De balans-en, tusschen twee waard·eering­en in, zullen dan
tot grondslag moeten hebben de laatstopg»e·maakte waardee-
f ring, met dien verstande dat wat ve.rvr«e­e·md is, niet meer i
_` in aanmerking ko·mt en dat, wat na de laatsttopgemaakte
de waardeering aangekocht is, moet worden g·ebracht voor den
aankoopprij werlioogtdi met de kosten idie daaraan besteetd zijn.
jg De winst zal op ide rekening der gemeente in het credit
je gebracht moeten worden, terwijl het verlies aan de debet- g
zijde zal moeten worden geboekt. Verhooging of verlaging
van het der gemeente komende saldo, zal vermeerdering of E
iii vermindering van den haar co«mpete·erenden interest mede-
brengen. `
Het behoeft nauwelijks betoog dat op de met den. ge- ik
meent·e-ontvanger gehouden wordende rekening-courant', zoo-
wel in credit als in debet, interest gebracht moet worden.
Dat is logisch en billijk.
RlVY,2`L11Il·CC1' door de gemeente, tent behoeve van het bedrijf,
eene geldleening is aangegaan, dan wordt het bedrijf met
h·et bedrag der leening belast, alsook met den deswege van
tijd tot tijd verschijnenden interest.!
Maar zoolang en voorzoover de opgenomen gelden nog
in de algemeene kas der gemeente zich bevinden (en op j
de rekening-courant in het credit van het bedrijf staan) l
lg; moet daarvan, door de gemeente, aan het bedrijf interest E
`t~‘. vergoed worden, omdat het genot. dier geld­en feitelijk, buiten
het bedrijf, aan de gemeente verbleven is. j
lletzelfde geldt voor de door den gemeenteontvanger