HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 11

JPEG (Deze pagina), 757.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

9
Hoewel alles w.at op rekening van het grontdbedrijf ge-
st.e.ld wordt aan de gemeente behoort, moeten wij ons het
grondbedrijf voorstellen als een zelfstandig lichaam, met een
‘ eigen vermogen, actief en passief, en met eig·en ontvangsten
en uitg.aven.
Tot het actief behooren d·e onroerende eigendommen der
geme·ente, met uitzondering van de zoodanige, die tot den
publieken dienst bestemd zijn en die blijvend voor handels-
j of speciale bedrijfsdoeleiniden gebezigd worden.
J Tot het passief behooren de. schulden, die zijn aangega.an
j o·m de middelen te erlangen, tot aankoop van gronden, tot
l ophooging v.an terreinen, tot aanleg van straten, enz.
1 De inkomsten bestaan uit opbr·e·ngste,n van ver,vre~emde
j gronden, geldopnemingen, huren, pachten en verdere reve-
¥ nuen.
De uitgaven bestaan uit aankoopsommen, interesten en
aflossingen, wegens de bovenbe,doelde schulden, vernieu-
wings-, aanleg- en onderhoudskosten, administratiekosten en
. salarissen, grond- en polderlasten, enz.
N Het spreekt vanzelf dat regelingen, ten dienste van het
, grondbedrijf, met waterschappen, spoorwegmaatsehappijen en
, an-der­en aangegaan, tot ontvangsten en uitgaven aanleiding
ä kunnen geven, die mede op rekening van het grondbedrijt
moeten worden gesteld.
lntussehen, ho­ew·el wij, om ons voorstelling.svermogen
te hulp te komen, hebben aangenomen dat een afzonderlijk
bedrijf een zelfstandig lichaam is, inderdaad is dit toch niet
zoo. Indien er moet worden gekocht of vervreemd, geleend
of geregeld, het is het gemeentebestuur dat moet optreden
en dat ­- door tussche.nkomst en met medewerking van den
gem-eent­e.ontvangier ~­ de daaraan verbonden. kashandelingren
moet verrichten. Ook zullen de interest- en aflossingsbeta-
lingen, wegens de ten beho­eve van het bedrijf aangegane
leeningen, uit de algemeene kas der gemeen-te betaald moe-
j ten worden.
j Toch kunnen wij voortgaan met ons het bedrijf als een
E zelfstandig lichaam voor te stellen, maar dan zal, wat de
bovenbedoelde kashandelingen aangaat, de gemeenteontvan-
t ger moeten worden beschouwd als de kassier van het bedrijf,
met wien het bedrijf in rekening-courant staat.
2