HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 10

JPEG (Deze pagina), 769.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

8 .
A zij reeds in onzen geest werkzaam, al is het dan niet met
zulk een voortvarendlieid als wij gaarne .zou«de.n zien. Ge-
l lukkig echter is lang voorbij de tijd, waarin men zóó weinig
" inzag van hoeveel belang een g·ron.dbezit, in de nabijheid _
1 der stad, voor de gemeente is, als in 1852, toen men in het
" genie-ent·ev·er.s.lag over 1851 - het eerst·e onder de werking
a der Gemeentewet -- neerschreef dat het gemeentelijk grond-
T bezit van weinig aanbelang w.as, terwijl de gemeente toen
, toch in eigendom had de gronden, die zij van oudsher op
het eiland Ijselmonde bezat, waarop later het oostelijk deel l
ig van l*`­eyen·o·or.d verrezen is en waar thans [ 15 à 20 per
al vïerk. M. bij verkoop, gemaakt wordt (waariegenover staat j
ç dat, vóór het zoover komen kon, belangrijke sommen 1
moesten worden besteed om den grond voor verkoop ge- l
schikt te maken). j
Maar er was in 1852 heel w.at iverbeeldingskracht noo- '
{ dig om, op den Linke·r­l·Iaasoever, het Feyenoord van nu
Q., te zien. Verschiooning laten wij dus gelden voor het vorige
geslacht, daarbij echter bedenkende dat wij niet verwachten
mogen dat het nageslacht zoo welwillend zal zijn tegenover
ons. VVant wij hebben de geschiedtenis der ontwikkeling van
·‘_, 2 Rotterdam, als havenstad, tot leerme~est,eresse, een leidster
li die het voorgaande geslacht mist-ei .
Vij dringen dus aa.n op eene krachtige uitbreiding van ,
het gemeentelijk grondbezit; maar, om beter dan thans, de ­
resultaten van de gronidiexploitatie te overzien, moet een afzon-
gf; derlijk grondbedrijf worden ingesteld, waarvoor die bovenge-
noemde raadsleden een ontwerpvero·rdenin.g hebben opgesteld.
äxi li
Alvorens bedoeld ontwerp te bespreken, moeten wij ons
gg rekenschap g·even van wat wij onder een afzonderlijk grond-
iii? bedrijf te verstaan hebben en moeten wij ons eene voorstelling
maken van zijne inrichting en werking.
L i·‘, ‘ Het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, l
het verhuren en verpachten daarvan, het ophoogen en door
andere midde.len als bouwterrein inrichten van gronden, het
aanleggen van str.aten en het maken van rioleeringen, met
iï `_i· veel meer van dien aard, uitmakende de grondexploitatie,
is het voorwerp van het grondbedrijf, dat men onder een
afzonderlijk beheer beoogt te brengen. i