HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 753.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

7
tracht hebben den Minister te bewegen mijn zwijgen in
de Kamer at te koopen en als prijs te stellen het lid-
W maatschap der Gratelijke­Zalen­Commissie!
' Hoe waarschijnlijk! Juist ten aanzien van iemand die
gewoon is in de Kamer rondweg zijn meening uit te
spreken, zelfs tegenover ministers van de eigen partij.
En dan dat leon! het lidmaatschap van eene commissie
welke eigenlijk gedefungeerd heeft, nu de restauratie der _
I Gratelijke Zalen sinds geruimen tijd afgeloopen is. Heb
Q ik de reputatie zoo ijdel te zijn, dat ik zulk een lid-
T maatschap tot vermeerdering van mgn glorie zou begeeren?
Het mooiste is, dat indertüd de minister Lely, toen die
l commissie haar taak ging beginnen, mij gevraagd heeft
I of ik mi_j een benoeming daarin wilde laten welgevallen,
j en dat ik hem toen geantwoord heb, dat meer dienst
i zou hebben van Dr. CUYPERS, die technisch oneindig
l hooger staat dan ik. Hieruit kan men zien dat ik het
J lidmaatschap der Commissie niet ambieerde uit ijdelheid,
maar dat ik niets anders beoogde dan het welslagen
. der zaak.
, Omtrent mijn bedoeling kon de Minister, als hij niet
door achterdocht beneveld was, niet in twijfel verkeeren.
Want toen ik hem den letm Juni 1912 een nota met
mijn aanmerkingen op de ontwerpen zond, deed ik een
andere poging om de zaak op praktische wijze te bevor-
` deren. Ik schreef hem: ,,Ik ben zoo vrü U in overweging
te geven Dr. CUYPERS en mij uitte noodigen om met de
j Heeren KNUTTE1. en Tnmnwissn ‘) over de ontwerpen eens
te confereeren, hetgeen m. i. der zaak ten goede zal
y komen en alles zal vereenvoudigen. Ik waag het mij
.
, 1; De ontwerpers der plannen.
'
l
Y
l
ë
.,»i n,____Tm er