HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 8

JPEG (Deze pagina), 803.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

l
G
Vat is er gebeurd?
Toen de Minister wiens adviezen hij in de Kamer
meermalen verklaarde op prijs te stellen, persoonlijk de ont- W
werpen vertoonde, heb ik, zooveel een oppervlakkige inzage °
toeliet, aanstonds eenige technische kritieken geopperd en
tevens verzocht die ontwerpen te huis te mogen hebben
om ze op mijn gemak te kunnen instudeeren. Ik merkte
daarbij op, dat ik er veel prijs op stelde opbouwende
kritiek te leveren en in het tot stand komen van een goed I
plan behulpzaam te zgn, voorts dat een behandeling der
ontwerpen met den minister persoonlijk geen praktische j
resultaten kon leveren, omdat ik den minister niet met
allerlei details kon bezig houden en mgn opmerkingen I
ten slotte toch den ontwerper en s’ministers adviseur j
te recht moesten komen, en een gedachtenwisseling met
dezen onmisbaar was, wilde men iets goeds bereiken, wat
ik vertrouwde het geval te kunnen zgn bg gemeen overleg. ‘
Ik voegde daaraan toe, dat die weg veel verstandiger was l
dan een debat met den Minister die geen tgd had, of in
de Kamer, welk lichaam stellig al heel ongeschikt was
om over allerlei technische en archaeologische kwesties te ,
oordeelen; ik gaf hem in overweging daartoe te be-
noemen in de Commissie der Grafelgke Zalen, waar ik il
dan mgne kritiek kon doen hooren en met de heeren van
gedachten kon wisselen; op die manier zou hij persoonlijk
geen last van mij hebben en zou ik hem ook in de Kamer `
met rust kunnen laten. j
Iemands brein moet wel vervuld zgn met ongeloofelijke
achterdocht om uit deze eenvoudige, onschuldige, prak-
tische raadgeving een daad te construeeren, welke de eer i
aantast! VVat zou die daad dan wel zgn? Een poging L
om den Minister als het ware om te koopen; ik zou ge- E
I
. ë
i
i