HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 753.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

‘ 5
W Dit schrijven van ll April luidt als volgt:
, ,,In antwoord op Uw sohrüven van 7 dezer, waarin U
jj verzocht de bijzonderheden openbaar te maken van
j het incident, waarvan door mg in de Eerste Kamer U
._ C melding werd gemaakt naar aanleiding van de tegen
gerichte aantggingen in Uwe brochure aan de leden dier
j Kamer, herinner ik U, dat eenige maanden na mün
optreden als Minister, mij door U verzocht is U te be-
noemen tot lid van de Commissie van de Grafelijke Zalen,
l onder opmerking, dat dan de gelegenheid zoudt
ï hebben Uwe kritiek uit te brengen in die Commissie en
gij mij dan in de Kamer met rust zoudt laten.
li. ,,Voor openbaarmaking van deze bijzonderheden bestaat
. voor mg geene aanleiding. Cf deze brief- te gelük met
Uw schrijven -- door U openbaar zal worden gemaakt,
staat geheel ter Uwer beoordeeling."
Alzoo, openbaarmaking dezer bijzonderheden scheen hem
onnoodig. Hg begreep niet dat, als hg openlijk mijne eer bij
j zeker incident gehavend noemde, hij gehouden was in het
openbaar van die uitspraak rekenschap te geven. Hij had
j er echter geen bezwaar in gezien in November 1912 tijdens
de behandeling van het wetsontwerp, in en buiten de
Tweede Kamer ­- zooals ik van meerdere züden vernam
- hetzelfde verhaal onder de roos te verspreiden, daarbü
te verstaan gevende dat de oppositie, welke ik als voor-
zitter van de Commissie van rapporteurs en uit eigen
j hoofde voerde, haar verklaring vond in de teleurstelling
door mg ondervonden, doordien ik niet was benoemd tot
lid van de Commissie der Grafelijke Zalen.
Over deze houding zou ik het recht hebben diep ge-
griefd te zijn, ware het niet dat de dwaasheid van het `
geval mij verstomd doet staan.
l i
l

l
j
,i .............__-______,___4_______ in i , ,