HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 751.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

l
mij optrad, niet ontging, heeft hij in de Eerste Kamer W
dezelfde afkeurenswaardige houding aangenomen, zoo- ,
dat verschillende leden zich gedwongen gevoelden tegen j
deze handelwijze te protesteeren en mij verdedigden in g
bewoordingen, welke -- zij mogen mijn persoon op uiter­ ­_
mate overdreven wgze prijzen ­- duidelijk uiting gaven ,
aan den wrevel dien de Minister hen had opgewekt. _
Zelfs de voorzitter, Baron Soniuumnrnuumoic VAN neu W
Oris, zag zich genoopt tusschen beide te komen en den
Minister te verzoeken zich tot de zaak te bepalen en mij l
buiten het debat te laten. i
Plï
B‘
Niets heeft geholpen. ~
Mr. Louis ltmcour schroomde niet op 4 April zijn ,
redevoering tc besluiten met een onbewezen aantijging
welke mijn eer aantast!
,,Zijn (des heeren DE SrUEas’) optreden heeft een per-
soonlijken ondergrond, die naar mijne overtuiging, niets
anders is dan de nawerking van een incident, dat eenige
maanden na mijn optreden als Minister in m§n kabinet ;
plaats vond en niet geheel strekt tot eer van dien ge-
achten afgevaardigde en waarvan ik echter aan de Kamer
de verdere bijzonderheden zal onthouden?
Toen ik dit op 7 April ’s avonds in de Handelingen
(blz. 613) las, heb ik Mr. Rneour onmiddellgk geschreven
,,dat ik in zulk een aantijging niet kon berusten, en hem
verzocht de bijzonderheden van het incident openbaar te _ j
maken, desgewenscht in den vorm van een brief aan
mg, met machtiging aan dat schrijven openbaarheid
te geven." ‘
Nadat ik den 10‘l*‘¤ April een duplicaat van dit schrüven
als aangeteekenden brief verzonden had, antwoordde hij.
ï
l
l

l
l
r
(
N An .rr, o «·.‘ M j ,l `loi Q. i r·.i A. ..i· ‘ A- inl. ~ 4. { gig ”__