HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 669.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

W _‘_A r" wat ; in 5 .; .. . ,4 ‘ ll
l
l .
j .....................,..............,..` . ...,..... .. .
l
De Minister van Vaterstaat heeft ook de goedkeuring I
van de Eerste Kamer der Staten­Generaal verkregen op
al zijn wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk IX ten
behoeve van de verbouwing van het Binnenhof. Indien ik
i naar aanleiding van de behandeling dezer kwestie nog-
maals de pen opvat, is het niet om na te pleiten, maar j
om eenige punten van persoonlijken aard te bespreken.
i Tot dit verdrietig werk werd ik gedwongen door de zeer
verwerpelijke manieren, die Mr. Louis Rneonr bg het debat
in het Parlement zich veroorloofde. Reeds in de Tweede
- Kamer heeft deze Minister zich tegenover laten ver-
leiden tot een reeks persoonlijke aanvallen, toen ik èn
j als voorzitter der Commissie van rapporteurs èn uit eigen
Si hoofde de gebreken zijner ontwerpen trachtte aan te
toonen. De wüze waarop ik zulks deed kon hem niet tot
verontschuldiging strekken, want de Minister zelf zeide
,,dat mijn rede met een bovenmenschelijke zelf beheersching
in bezadigden toon was gehouden." Toch liet hij zich
verleiden tot het uitspreken van smakelooze beschimpingen ,
en wat erger is, tot een formeele beschuldiging, nl. ,,dat
mijn oritiek een persoonlijken ondergrond had!"
A Ofschoon hem de ontstemming, de leden der Tweede
Kamer opgewekt door de ongewone wijze waarop hij tegen