HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 723.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

21
weten waarom ik er mij over zou moeten schamen te
erkennen dat dit onder mijn invloed geschiedde; maar
het is niet zoo; ik heb geenerlei aanraking met den heer
VAN Gniinnn gehad en zelfs niet geweten dat hij iets ging
_ schrijven.

Aangaande hetgeen ik- in de Tweede Kamer heb gezegd
over de afwijkende opinie van Dr. Covrnns in de Com-
missie der Grafelijke Zalen, heeft de Ministerin de Eerste
Kamer opgemerkt dat Dr. CoYPERs’ mededeelingen ver-
trouwelijk waren geweest en dat deze niet had kunnen
j denken dat hetgeen hij schreef tegen den Minister zou
i worden uitgespeeld.
I De Minister las daarbij een schrijven van Dr. Cuïrmns
voor, waarin deze zeide: ,,Ten gevolge van een misver-
stand, dus volkomen te goeder trouw, heeft de heer mz
Srunns mijn mededeeling, welke ik niet voor openbaar-
making bestemd had, openbaar gemaakt?
i Ik zal over dit incident zwijgen.
’!:%:i:
E De Minister heeft verweten dat ik ,,op weinig
_ ridderlijke wijze achter zgn rug om, mij in verbinding
heb gesteld met de deskundigen, die door de Regeering
tot het uitbrengen van advies waren uitgenoodigd, en dat
ik dit gedaan heb op zoo weinig kicsche manier, dat het
den schüvz had, alsof ik hun adviezen had willen be-
invloeden."
Mr. Rueour distilleert uit alles kwaad. Het eenige wat
ik deed, is dit: toen ik vernomen had dat professor
Evmts was uitgenoodigd om advies te geven, en niet
. , wist of er meerderen aangezocht zouden worden, noch
hoever de grenzen van het onderzoek werden uitgestrekt,