HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 760.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

fl "II `
E
à
l _ .
l
ë
20
gezegd dat ik dit punt in de Kamer zou ter sprake
` brengen, doch tevens geoordeeld dat het zeer noodig
zou zijn dat ook Dr. IIAR.’l‘IN, de directeur van het
museum er werk van maakte en hoe spoediger hoe beter.
I Dr. KALl` zou hem waarschuwen; hem gat ik de plannen
‘ meê om die aan Dr. Manrm uit te leggen. Mgnerzijds
heb ik mij ook nog met Dr. Maarin in betrekking ge-
steld. Zoo is het gekomen dat Dr. Manrm den Minister
er over aansprak, den dag vóór dat ik dit in de Tweede
Kamer kon doen. Mij uit deze actie te elimineeren is
dus niet mogelgk.
alla
De Minister Rneour heeft zich verdedigd tegen het
verwijt dat hij zou hebben gepoogd de Eerste Kamer te
overrompelen, door er op aan te dringen dat zijn wets-
ontwerp een of twee dagen na de ronddeeling van zijn
Memorie van Antwoord in openbare behandeling genomen
zou worden. Dit verwijt wordt ook in mijne brochure
vermeld. Ik kan hierop niet verder ingaan, maar deel I
alleen mede dat ik het vernomen had van eenige leden
der Kamer, en onder anderen van wijlen Baron vAN ‘
PALLANDT, dien ik niet persoonlijk kende, doch die uit
eigen beweging mij kwam opzoeken om de zaak te li
verhalen en te zeggen dat hij - en dit wordt door den
Minister erkend, ­­ zich tegenover den Minister krachtig
had verzet tegen het doordrijven van de openbare be-
handeling.
Deze geschiedenis kwam ook reeds voorin een brochure
van den Haagschen Archivaris van GELDER, de B·im2e0z710f­
misèrc, en de Minister zegt daarvan, dat deze schrijver
, zoodoende ,,wellicht al te veel heeft verraden onder wiens e ,
invloed deze brochure werd geschreven". Ik zou niet i
,___ ,_,_,_,__,,__,_,___,!_____,,,,M.w.,M£,.,w,,,,.;,,,...,.,,_...» ­­i ·’ li i