HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 728.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

i 19
. volkomen voortreffelij k had voorgesteld, waar hij ten aan-
, zien van hetgeen ik omtrent de verlichting van het
. Mauritshuis in het midden had gebracht, aanvankelgk
` betwijfelde of dit museum hinder zou ondervinden en
voorspelde dat onderzoek nog al verschil van opinie
zou blijken, heeft de uitkomst bewezen dat op dit punt
’s Ministers ontwerp slecht was.
In de Eerste Kamer heeft de Minister ruim twee kolommen
druks gewijd aan deze zaak en aan zijn verontsehuldiging;
hij heeft zich daarbij, in strgd met de waardeerende op-
merking van den heer Krmus, bijzonder beijverd aan te
. toonen dat ik volstrekt geen aanspraak mooht maken
op ,,de eer" van het opperen van het Mauritshuis-be-
zwaar; de kritiek van den heer Dr: Srunas moest ook op
dit punt waardeloos zün.
Kinderachtig !
En welk een argumentatie! deze Minister die niet ge-
zien heeft dat zijn plan op dit punt absoluut verwerpelijk
was, houdt een breed betoog om mij te verwijten, dat ik
twintig jaar geleden niet opgemerkt had, dat dezelfde
` fout kleefde aan ontwerpen welke ik niet gezien heb!
Nu laat de eer der ontdekking mg koud, en ik zal
i niet pogen mun muts te tooien met een veêr die een
ander toekomt. Alleen tegenover de dwaze ehieane van
Minister Rneour moet ik de feiten herstellen zooals zij
in waarheid geweest zijn; dan kan de lezer de prijs-
uitdeeling houden.
Nooh Dr. KALF, noch Dr. lIAnr1x waren op de hoogte
der bouwplannen. Ik heb die aan Dr. KALIF vertoond en
dezen komt de eer toe dat hij de vraag opperde of het
; Mauritshuis soms hinder zou ondervinden. Ik heb dat
toen nagegaan en bevestigend beantwoord; ik heb hem