HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 780.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

ïf l
‘ Y
18
gewaarschuwd, dat als ik een brochure schreef, waarvan i
dc strekking was de Regeering te bemoeilijken, hij K
zou verzoeken mijn ontslag te nemen:
,,Naar aanleiding van Uw EXc.`s nota van 27 dezer, `
. veroorloof ik mij op te merken dat ik beschouw als
4 ambtelijk volstrekt niet betrokken bij plannen tot ver-
bouwing van het Binnenhof, omdat ik door de Regeering
zelve, in mnn qualitcit geheel buiten zooclanige plannen
gehouden word. Bezwaarlnk kan ik daaromtrent adviezen
geven aan den Minister, waar deze duidelük liet blnken,
geen adviezen van mij te begeeren. Viïanneer ik dus om-
trent die aangelegenheid iets publiceer, doe ik dit geheel t
als particulier belangstellende in het Binnenhof'."
Aan denzelfden Minister schreef ik nog 2 Maart 1891:
,,Met het oog op de opmerkingen vervat in Uw Exc.’s
nota van 28 Februari acht ik het nuttig te constateeren,
dat sinds September 1890 ik en mijne afdeeling volkomen
uitgesloten zijn geweest buiten elke bemoeiïng betreffende
de verbouwing van het Binnenhof, dat de stukken dic
zaak betreffende niet meer onder mijne berusting zijn en
dat mij de kennisneming onthouden is van die welke i
ingekomen mochten zijn."
Uit dit alles blijkt glashelder dat de ,,Kolossale Ver- )
gissing" begaan is niet door mij, maar door den Minister
Rneour, die zeer lichtvaardig is geweest, toen hij mij 22
jaren na dato verantwoordelijk stelde voor een plan, dat
mij opzettelijk onthouden is geworden, en toen hij bij
zijn nader onderzoek een paar povere argumenten aan-
greep, die niet ter zake dienende zijn.
Nadat de Minister Rneonr in de Tweede Kamer mgn ,
kritiek op alle punten had bestreden en zgn plan als