HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 769.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

1
i
l
17
Het blijkt afdoende uit de volgende brieven door mij
geschreven nadat op 41 Februari was ingediend een wets­ _
ontwerp tot aankoop van een huis, waarin het departement
tijdelijk zijn intrek zou nemen, derhalve toen het openbaar
was dat een nieuw departement zou worden gebouwd.
De eerste brief door mij op Februari gericht tot
Minister HAVELAAP. luidde als volgt:
,,Toen ik op 5 November 1888 de eer had gehad U 1
door de gebouwen van het Binnenhof rond te leiden, gaf j
U mg te kennen mij gaarne over de daaraan uit te voeren
werken nader te willen spreken. In verband daarmede
. had ik over dit onderwerp op 26 November 1888 en op
diens nader verzoek in Maart 1889 een gesprek met den
heer administrateur Kosrnn. Op 3 Mei, 8 Juni en 30 Juli
1889 had ik ingevolge Uw wensehen uitvoerige conferenties
met UHEG. en verstrekte ik U op Uw verzoek diverse
nota’s, plannen en teekeningen. Ik mocht herhaaldelijk
vernemen dat UHEG. bijzonder veel prgs op mijn voor-
lichting stelde, dat U de tegenwerking van den heer
Secretarisgexieraal Hoeimonr vreesde, doch daarom te
meer mgne medewerking inriep, en op de minzaamste
wijze betuigde UHEG. mg telkens dank voor de moeite
die ik mu gaf.
,,Ofschoon ik mg bewust ben, daartoe geenerlei aan-
leiding gegeven te hebben, ondervind ik thans dat bij de
nu beraamde verbouwing van een gedeelte van het Binnen-
hof, niet alleen mijne voorlichting waarop UHEG. vroeger
verzekerde zooveel prijs te stellen, niet wordt gevraagd,
maar dat integendeel met zorgvuldigheid de gelegen-
heid onthouden is, eenig advies te geven.".
‘ De andere brief, van 27 Februari 1891’was gericht
aan den Minister DE SAVORNLN Loniikiv, die mij had