HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 18

JPEG (Deze pagina), 734.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

/{ `
`I
I
l
E
1(S
I
j worpen, maar later verwezenlijkt - denkbeeld om het
j centraal archiefgebouw te stichten dat nu tusschen Plein
en Bleyenburg staat, en over meerdere algemeene punten,
j dooie. befrcft niet die plamzcn, wcmf {0002, bcsfomlcn
nog niet
Het ander argument, dat op een plan waarvan de
Minister Riceonr de dagteekening slechts approximatief
aangeeft, aanteekeningen voorkomen, welke men hem ver-
zekerd heeft van mijn hand te zgn , is zoo pover, dat alleen
iemand die niets in handen heeft, daarnaar grijpen kan.
En nu de korte feiten.
De schets der plannen waarop zich de Minister ltnconcr _
heeft beroepen is niet, zooals hij beweerde, in 1890 ge-
maakt, maar op een last van Minister HAVELAAR van 9
Januari 1891, binnen 2-1 uren vervaardigd en den 10*l°“
Januari aan Minister Loniran vertoond.
Den 12‘l°“ Januari 1891 is de ontwerper ontboden aan
het ministerie van Binnenlandsche Zaken, waar hü de
schets vertoonde aan eene commissie bestaande uit drie
personen: den secretaris-generaal Hunanonr, den referen-
daris VAN Kenrnx, chef der afdeeling Comptabiliteit, en
den hoofdcommies Bicnixraurn, chef der afdeeling Secre-
tarie en Expeditie. De referendaris DE Sromns, die het
geheele bouwwezen van het departement beheerde, was
clactrbzj niet uátgcizoodigcl. Onzinnig, maar waar!
Daarop is den ontwerper voorgeschreven zijn plan
geheel te veranderen; dit definitieve plan is aan Minister
HAYELAAR ter hand gesteld op 12 Februari, en aan de
Tweede Kamer ingezonden op 10 Maart, tegelijk met het
wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van hoofd-
1 stuk IX voor 1891. ·
())l?[7'("lZt riéi plan ben il.: oziwt QC/'(l(((l])Z(’(’_Q(t _qc»w0wi'«­vz.