HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 719.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

15

Sruims, die dus ook een bestemming gat aan die hooge ,
tweede verdieping, waardoor het licht van het Mauritshuis
voorgoed zou zijn bedorven."
Ten slotte las de Minister een gedeelte veer uit mijn ,
vorenbedoeld rapport van 1890, ten bewijze dat ik des- 1
tijds ,,é22 alle opzichfmz, was geraadpleegd en dat de
bewering in müne brochure dc Er>r.s·tc Kcmzcr mz. de ‘
rerbeuwáizg wm 71025 Bimzeizhof, dat de Ministers HAv*1ar.AAn 1
en de Savonnix Lonimn opzettelijk alles achter mijn rug )
hebben behandeld, geheel onjuist is." Uit dit citaat zou l
blijken dat ik mijn Minister omtrent het bouwplan van
1890 had geadviseerd.
De geschiedenis van hetgeen in 1890-1891 is voorge-
vallen heb ik destijds uitvoerig opgeteekend, zoodat ik
haar nauwkeurig kan mededeelen. Thans zal ik echter
slechts het questieuse punt in het juiste licht stellen.
Ik heb den 21 November jl. beweerd dat de plannen
door den Minister Lonnan goedgekeurd, en welke destüds
aan de Tweede Kamer voorgelegd werden om een krediet
te bekomen tot bouw van een nieuw Departement van
Binnenlandsche Zaken, niet aan mij vertoond zum ge-
worden en dus veel minder door mij goedgekeurd-
zooals Minister Rnoovr aannemelijk had willen maken -
en dat die geheele zaak door den Minister Lounkx op-
zettelük achter mijn rug behandeld is geworden.
Met ,,die geheele zaak" bedoelde ik de plannen waarop
Minister REeoUr zich beriep.
A Mijn rapport zoogenaamd van October 1890 is van
13 Augustus 1890 en handelt over de tgdelijke huisvesting
_ van het departement bij een eventueele verbouwing,
over een program van eischen, over mijn - toen ver-