HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 16

JPEG (Deze pagina), 756.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

. l
11
vermoeden, viel ik hem terstond in de rede: ,,plannen
die niet aan mij vertoond zijn. De toenmalige Minister,
de heer DE Savoimrn Loruran heeft die geheele zaak
` opzettelijk achter mun rug behandeld."
In de Vergadering der Eerste Kamer van 3 April
is de Minister hierop teruggekomen, want zeide hij van
mijn interruptie, ,,deze was raak, sloeg een kolossalen
troef uit zijn spel, en was ook hoogst onaangenaam voor
den eerbiedwaardigen Staatsman, den heer DE SAVORNJN
Lomiixx, in de Tweede Kamer aanwezig. Maar indachtig
aan het feit, dat de geachte afgevaardigde uit Veert,
ofschoon volkomen te goeder trouw -- wanneer ik dat
zeg, meen ik het in dit verband zeer beslist - 1) dikwijls
de meest tlagrante onjuistheden vertelt, heb ik die zaak
nader laten onderzoeken. Toen is mg gebleken, dat het
eene kolossale vyciyéssivzg van dien geachten afgevaardigde
is geweest; dat n.l. de heer nm Sirvoaxm Lonnim die
quaestie niet achter den rug van den reterendaris den
heer nn Srenas heeft behandeld, maar in October 1890
. speciaal een advies gevraagd heeft van dien referendaris,
in het bijzonder omtrent de tijdelijke huisvesting gedurende
de verbouwing, en dat die referendaris in een eigenhandig
geschreven nota, groot formaat van 3; bladzijde, daar-
over rapport heett uitgebracht? In de tweede plaats
maakte de Minister Rïceour melding van een plan omslrcc/.:8
1890 gemaakt, waarin een archieftoren voorkwam, plan
dat ik wel gezien moest hebben", want daarop was de
bestemming van alle lokalen aangegeven izclar men lzcm .
/001*.20/te1"cl hall, eigenhandig door den referendaris DE
') Moet hieruit afgeleid worden, dat wanneer hij elders goede trouw l
veronderstelt, hij het niet meent?