HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 15

JPEG (Deze pagina), 755.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

15
Ook de Minister is soins onduidelijk. Deheer mc S*rc1·:i<s
had, zeide hij onlangs, ,,er in de Tweede Kamer over
geklaagd, dat men het plegen van overleg met Binnen-
landsclie Zaken zich uitsluitend gericht had tot een z. g.
blind ambtenaar en dat men dengene die er iets van wist,
nl. een ingenieur, niet had geraadpleegd. Laat ik nu de
,Kamer zeggen, dat de bedoelde ingenieur, de heer llovna,
geheel ingenomen is met deze nieuwe plannen en ....
van meening is, dat het absoluut niet noodig is dat de
­ Rijksbouwkundige zijn bureau in het Departement heeft."
Oppervlakkig lezende zou men kunnen twgfelen aan de
juistheid van mijn bewering dat deze hoofdambtenaar niet
geraadpleegd werd omtrent de plannen, namelük voordat
zij aan de Tweede Kamer werden ingediend. Toch is mijn
bewering juist; wordt niet geloochenstraft door de
mcdedeeling dat hij Mams met die plannen geheel in-
genomen is. Is dit laatste het geval, dan is dit waarlijk
een buitenkansje achteraf.
In de vergadering der Tweede Kamer van 21 November
1912 verdedigde de Minister de nieuwe rooilijn van de
Oostzijde van het Departement van Binnenlandsehe Zaken
en zijn groote hoogte, welk een en ander door mij met
het oog op de verlichting van het Mauritshuis was afge-
keurd. Om te doen uitkomen dat ik hierin inconsequent
was, verhaalde hij dat een en ander eveneens en in nog
erger mate voorkwam op de plannen in 1891 in de Kamer
goedgekeurd en voorzien van het bewijs van de goed-
keuring van den toenmaligen Minister nn Sixvonisix
Lonmm, ,,op een tijdstip dat hg vermoedelijk werd ge-
adviseerd door den refcrendaris, den heer nn S·rri·:ns".
Alhoewel de Minister hier slechts argumenteerde 1net een