HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 746.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

i
12
aanjagen, iets waartoe mijn rede niet de geringste aan-
leiding had gegeven. ‘)
In gemoede mag gevraagd worden hoe het spook der
,,plagerijen" opdoemde en mag betreurd worden, dat zulk
een ongegrond denkbeeld bij den Minister post vatte.
e<·,,:­a
De Minister die bij mu overal pogingen ziet ,,om zijn
karakter aan te tasten met het klaarblijkelijk doel om
de leden der 10 Kamer tegen hem in te nemen" heeft
er ook een gevonden in een passage mnner brochure: ·
,,Het schijnt wel dat deze bewindsman moeilijk tegen-
spraak en kritiek kan verdragen, en daarbij het slachtoffer
wordt van een betreurenswaardige prikkelbaarheid; aldus
de beraadslaging op 21 November toen hij mij
aanstonds in stede van een argument een seheldwo0rd·
toeriep; daarop door zijne vrienden gewezen, heeft hij,
na een mislukte poging om de Handelingen te veranderen,
dat sinadelijk woord in de zitting van 25 November terug
genomen." De Minister veronderstelt dat ik hier ,,wellicht
zou bedoeld hebben een onedel streven zijnerzüds, door
derden verhinderd." Ik stel er prijs op dit laatste tegen
te spreken; ik erken dat mün redactie te beknopt is ge-
weest en dat ik -- om elk misverstand te voorkomen
- er bij had moeten voegen, dat de minister toen hij de
Handelingen wilde wijzigen, toch voornemens was, het
scheldwoord openlük terug te nemen.
') Ik had verhaald hoe ik tclken jare vroegere ministers over deze
spoorlijn had aangesproken, behalve het vorig jaar, waarbü ik mij een
onsehuldige woordspeling had veroorloofd: ,,Toen heeft inü het on-
geluk getroffen, dat ik net het pootje heb gekregen; toen heb ik niet
op mijn poot kunnen sj>elen." De Minister distilleerde daaruit zoowaar
,,0011 bedekte bedreiging voor de toekomst"!