HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 13

JPEG (Deze pagina), 750.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

11
teekeningen heeft, waagt hij het eventjes acht ton te
vragen. Dat noem ik een beetje heet gebakerd, maar dat
mag ik wel zien in ons land, waar de menschen dikwijls
· zoo langzaam zgn." Dat was alles! Mijn verder betoog
I ‘ strekte om hem op het hart te drukken voorzichtig te
‘ zijn en de plannen zorgvuldig te laten onderzoeken door
menschen die naar zijn idee daarover een oordeel kunnen
hebben en hem van advies kunnen dienen.
De Minister heeft het krediet gekregen en daarop een
onderzoek opgedragen aan den heer DE MTLUGT en aan mij.
Het is niet aan te nemen dat hij mij zou geroepen hebben,
indien hij werkelijk overtuigd ware geweest, dat ik 1ni_j
i tegenover hem aan ,,plagerijen" bezondigde; voor ons
beider adviezen heeft hij onlangs openlijk zijn dank betuigd.
Maakte ik soms aan ,,plagerij" schuldig, toen ik
twee dagen later, op 13 December 1911 aandrong op
een spoorweg Vecrt-Echt, of zou men niet met recht
die qnaliticatie toepassen op den Minister? Mgn rede was
volkomen zakelijk en jegens den persoon van den minister
bijzonder welwillend; ,,ik wensch hem en ons toe, dat
hij nog lang achter de groene tafel zal zitten en ik zal
" zeggen waarom ik dat ook wensch, speciaal voor deze
V spoorlijn, omdat de heer Hnooïrr opgevoed is geworden
’ met Limburgsche melk en meer dan een ander hart heeft
voor dat gewest, dat nooit op materieel gebied overdadig
begunstigd is geweest door de Regeering, en ton tweede
omdat hij is een voortvarend en energiek man, zoodat
i hoe langer hij blijft, hoe meer kans er is dat er veel tot
stand l{Olllt.H Tot mijne verbazing bestond het antwoord
van den minister grootendeels uit personaliteiten en hate-
.. lijkheden, en trel`t`cnd is het dat uit zijn repliek de bezorgd-
heid bleek, dat ik hom had willen aanvallen en angst