HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 736.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

_ 10
eindigde aldus: ,,de heer nn Srnmns heeft een gouden
hart, overtrokken met een dun vernisje van galachtigen
aard, en toen dit laatste zijn repliek verdwenen was,
kwam het goede hart weer te voorschi_jn." .
In 1910 is niets voorgevallen. j ­
30 November 1911 de behandeling van de motie Domï, ·
aandringende op den aankoop van de perceelen ten zuiden
der Tweede Kamer tot aan het Spui, mengde ik mij in
de discussie. De Minister zeide: ,,Komende tot de motie,
wil ik beginnen met een woord van dank aan den ge-
achten afgevaardigden uit Y7eert, die door hetgeen hij
heeft gezegd ongetwijfeld het standpunt van de Regeering
tegenover de gemeente ’s­Gravenhage zeer aanzienlijk '
heeft versterkt?
11 December van dat jaar herhaalde ik een stelling
vroeger voor den Minister Kaacs ontwikkeld, waarvan
de strekking was, dat de Minister zich niet behoorde te
binden aan het bezit van een diploma der Technische
Hoogeschool bi_j het doen van benoemingen.
Denzelfden dag werd het krediet van 8 ton behandeld
voor de stichting van een nieuw departement van Land-
bouw. De heer nn Vrnor keurde het sterk af, dat in de ·
Toelichting alle gegevens ontbraken, dat geen teekening '
noch een meer gedetailleerde begroeting was overgelegd ­
en hij meende dat dit eigenlijk ertoe moest leiden den
post slechts voor memorie uit te trekken. Ik was het met
hem eens, doch hoe jkleedde ik mgne kritiek in? als
iemand zou doen die op ,,plagerij°’ uit is? Luister: ‘
,,Dit artikel toont dat wij in dezen Minister van
YVatcrstaat hebben een man van groote voortvarendheid,
want, ofschoon hij nog niet in het bezit is van den __
grond en ofschoon hij naar het schijnt ook nog geen