HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 718.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

E)
i schoot mij niet anders over dan te trachten in de Kamer
invloed ten goede te oefenen, een poging waarvan ik
_Q wel niet heel veel verwachtte; doch ik meende niets
’ onbeproetcl te mogen laten. Dat de Minister Rneoncr zijn
` best zou doen om die poging te verijdelen begreep ik, i
j maar ik voorzag niet dat hij mij met hatelijkheden en
scheldwoorden zou overladen, en mij ten slotte zou ver-
dachtmaken en zelfs in mijn eer aantasten. Ik verbeeldde
mij dat mijn eerlijke naam, en alles wat ik mijn leven
lang voor onze archieven, onze architectuur, onze monu-
menten, onze rijksgebouwen gedaan heb mij waarborgden
__j tegen een behandeling van achter de groene tafel, als
* die welke ik heb ondervonden.
De scherpe qualilicatie welke ik hierover in de pen heb,
i zal ik evenwel terug houden; het geval schijnt mij te
I dwaas.
j êê
Qi:
i Ik besluit hiertoe in verband met een ander wonder-
i baarlijk gezegde van Minister Rnoocr in de Eerste Kamer:
j ,,de plagerijen van den heer DE Srcnas duren al bijna
¥ vier jaren/’ (Hand. blz. 623). Dat wil zeggen sinds
’s Ministers optreden in 1909.
Ik heb er verbaasd van gestaan. Vat is daarvan aan?
Onze persoonlijke aanrakingen zgn steeds correct gc-
weest. Doch heeft soms mijn optreden in de Kamer het
i karakter gedragen van ,,plageri_j ?" Ik heb 1nij de moeite
, getroost de Handelingen door te zien en bevond het na-
j volgende:
E Den 18 Mei 1909 heb ik het wetsontwerp tot aan-
j koop van perceelen aan de zuidzijde der Tweede Kamer
de late indiening daarvan en de gebrekkige toelichting
j a.f`gekeurd. De Minister heeFt zich krachtig verdedigd en
. »­... ......ïg-K ..