HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 752.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

8 - A
zelven 0ok te noemen, omdat ik 26 jaren in dat gebouw
geleefd heb en het als mijn zak ken, en omdat ik van
de gebouwen van het Binnenhof bijzonder veel studie al
gemaakt heb." ’ T
Doch de Minister Rneoor had daar geen ooren naar.
beantwoordde eenige müner opmerkingen, schreef dat
hij ten aanzien van de andere nog gaarne met den Rijks-
bouwmeester in overleg zou treden, en eindigde als volgt:
,,Hoewel ik dus op grond van het vorenstaande meen,
geen gebruik te moeten maken van Uwe welwillende
aanbieding om ter zake door Dr. OUYPERS en UHEg.
nog overleg te doen plegen met den Rijksbouwmeester J
. en den Adjunct­Rijksbouwmeester, betuig ik U niettemin i
mgn dank voor de moeite die U zich wel heeft willen j
geven om van advies te dienen, waarmede, zooals
hiervoor blükt, zooveel mogelijk rekening zal worden U
gehouden?
Dat ik in een vroegere conferentie mijn eer te grabbelen T
had gegooid, verhinderde hein niet te sluiten met ,,be- Y
leefde groeten" en een ,,hoogachtend"! ,
Ik heb mg toen nog de moeite getroost het gewieh­ M
tigste punt, mgn bezwaren omtrent de archiefinrichting
in den kelder, mondeling aan den Minister van Binnen-
landsche Zaken uit te leggen, maar ontlokte hem slechts
een kwinkslag.
Ik had dus mgn goeden wil betoond om in de naar ‘
mijn overtuiging hoogst gebrekkige ontwerpen in der r
minne verbetering aan te brengen. In de vergadering der
Tweede Kamer van 25 November j.l., heb ik reeds uit- T
voerig mijn pogingen verhaald om overleg te plegen met
de technici, en ook hoe ik dat van den Minister niet heb ri
kunnen verkrijgen (Hand. blz. 796, 797). Ten slotte i
,,_. W7 ·e.» ­­e- ­-W