HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 5

JPEG (Deze pagina), 799.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

,______,_r__r_,,_,_,,__ T___,, .,,,,-...,,.?,,,.,,,,. ,,,,,,,,w .-. « ·
I N L E I D I N G.
Bewonderaars van het modern partijwezen kunnen binnenkort
hunne harten weder ophalen. Het raderwerk van de politieke
partij-organisatie, dat, afgezien van Staten- en Raadsverkiezingen,
sinds den zomer van IQOQ vrijwel stop heeft gestaan, moet voor
de komende verkiezingen weer in gereedheid gebracht. Reeds
zijn de opperste leiders ­­- althans ter eene zijde -­ het eens
geworden, welke constructie ditmaal aan de machine de grootste
kans van slagen zal bieden en het komt er nog slechts op aan,
het heir van werkkrachten te recruteeren, bereid en geschikt om
het kunstig­opgebouwde mechanisme te bedienen.
De ,,actie" is begonnen. Nu openbaart zij zich o.a. in den
i vorm van enkele verspreide spreekbeurten der politieke magnaten,
straks door dagelijksche meetings, eindelijk in het, van louter
geestdrift sprankelende, verkiezingswerk. Blakende voorkeur voor
één der partijen -, ziedaar de onmisbare hoedanigheid, om zich
in den komenden ,,strijd" behaaglijk te gevoelen.
Niet benijdenswaardig is in zulke tijden de positie van hen,
die de ontwikkeling van het modern partijstelsel voor het staat-
kundig leven van weinig heil achten en zich daarom aan geen
der partijen binden. In geen enkele der bestaande verbanden
; opgenomen, zijn zij verstoken van de bescherming, die elk dezer
M aan zijne aanhangers verleent en staan zij buiten het leven-vol-
emoties, dat de verkiezingstijd voor elken partijganger bij stijgende
of dalende kansen van zijne partij oplevert.
Mag dit voor deze eenzamen een reden zijn, de toenemende
verscherping van het partijwezen zwijgend aan te zien, wanneer
zij die zouden Willen bestrijden? Dit zal niemand beweren.
Het aanduiden van eenen misstand, waar men dien meent te