HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 37

JPEG (Deze pagina), 710.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

l
l
l


i
F:
ss
hij, partijgeest, voor de parlementariërs doel zal blijven, in plaats
2 van mzddel en dat daden ten behoeve des volks, nu zoo goed als
vroeger, alleen zullen geschieden, voor zoover zgn machtsbelang
. er niet door wordt geschaad. -­ En van dit alles zich wel bewust,
lacht hij niet zonder leedvermaak over het ijdele gedoe dier
menschen, ­- die met hem geene rekening hielden.
Meer daarentegen zult gij, ijveraars voor algemeen kiesrecht,
g bereiken, zoo gij tegelijkertijd dien ,,Gefährten" zelf, die de
j oorzaak is van het ijdele uwer pogingen, bestrijdt. WVeet gij u
van hem los te maken, dan brengt gij de ,,partij" weder terug
f tot den rang van middel, dien zij behoort te hebben en in oor-
sprong ook niet anders gehad heeft. Dan voorkomt gij het
voortbestaan van corporaties, die eigen, van het volksbelang
afgescheiden, belangen hebben en deze in de eerste plaats behar-
tigen. Dan bereikt gij, dat de volksinvloed, dien gij met uwen
aangebeden maatregel wilt verbreiden, meer reëel in wetgeving en
E bestuur tot uiting komt. Dan zult gij een pogen naar meerdere
f waarheid gesteund en althans ééne aanleiding weggenomen hebben
g voor de grief, die zelfs een Parlementslidl) van eenen democra-
tischen staat zich uit het staatkundig leven deed terugtrekken:
, - de zeer smadelijke klacht over Nzmrea/iiy of Party Politics."
Q 1) Den heer H. Belloc, gewezen Engelsch Pariementslid en een der twee schrij vers
I van het in 1911 verschenen boek: ,,The Party System." (H. Belloc en C,
Q Chesterton, Londen 191 1, bij Stephen Swift.) De inhoud van dit boek, die eene heftige
l aanklacht tegen het Engelsche partijwezen vormt, betreft specifiek­Engelsche toestanden
i en gaat daardoor grootendeels langs het boven behandelde heen.

`

ii
i
i

l
’i
l
i
`l