HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 29

JPEG (Deze pagina), 864.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

27
ii wordt aanvaard, waarbij in het Parlement niet langer ééne vaste
meerderheid valt aan te wijzen, is er ook geene plaats meer voor
i een, de kleur dier meerderheid weergevend, ministerie en daarmede
het laatste uur geslagen voor het instituut der homogeniteit.
Wie deze bezwaren wenschte te opperen, zou belangrijk
materiaal ervoor vinden in de interpellatie, door Groen van Prin-
J sterer op 27 ]uli 1849 ontwikkeld over de homogeniteit van het toen-
lr malige ministerie. Somber was het beeld, dat de interpellant
Q van een Parlement zonder vaste ,,ministerieele partij" ontwierp.
,,Verbeeldt U", hield de spreker zijnen medeleden voor, ,,eene
dergelijke vergadering; dat aantal leden zonder vereenigingspunt,
zonder eenheid over de moeijelijkste aangelegenheden beraad-
slagende; houdt in het oog de eigenliefde, die ieder in mindere
of meerdere mate bezit; voegt daarbij voor allen de gelijkheid
der kansen voor het eigen begrip". En niet minder droevig zou
l het volgens den spreker gesteld zijn met de, niet door homoge-
P niteit gestuurde, Regeering. ,,Verbeeldt U nu de verwarring, die
j op den duur uit dit een en ander ontstaat. Er is geen bewind,
j geen bewind in den eigenlijk gouvernementelen zin van het woord,
en omdat men geen vat op het bewind heeft, is er ook geene
i oppositie". 1)
l Is werkelijk het bestaan eener vaste meerderheid voor de
orde van zaken zóó onontbeerlijk als het door Groen van Prinsterer
l werd voorgesteld?
i Bepalen wij ons eerst tot het Parlement. Schrikwekkend is
volgens Groen van Prinsterer de toestand in eene vergadering,
gevormd door een ,,aantal leden zonder vereenigingspunt". Doch
j welk eene hopelooze verwarring moet er dan wel heerschen in
i de bijeenkomsten der honderden particuliere vereenigingen en
j vennootschappen, waar van vooruit­bestaande meerderheden meestal
'i geen sprake is, in de vergaderingen van Kamers van Koophandel,
en last not least van onze Gemeenteraden, op wier samenstelling
partijen wel niet zonder invloed zijn, maar waar practisch het
partij­systeem toch niet domineert! Zijn niet ook deze vergade­ i
ringen een ,,aantal leden zonder vereenigingspunt", beraadslagen
1) Handelingen Tweede Kamer (genoemden datum) blz. 720.