HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 12

JPEG (Deze pagina), 864.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

III
I
I

II ·
I IO
E, gegroepeerd zijn, volstrekt onmachtig is, de rol, die men het
I heeft opgedragen, te vervullen.
‘ Met het ,,beginsel", dat van de overzijde daartegenover
dikwijls aangeprezen wordt, staat het echter weinig beter. Men
is daar van meening, dat een zuivere toestand geboren zou worden,
wanneer de antithese ,_,behoudend - vooruitstrevend" de leidende
ware. - Daarmede zou echter de moeilijkheid verplaatst, niet
opgelost worden. Laat men die nieuwe antithese de eer mogen
geven, dat zij eene scheidslijn oplevert voor onderwerpen, waarop
de vorige tegenstelling geen vat heeft, hier staat tegenover, dat I
zij op hare beurt tekort schiet voor gebieden, die de andere I
bereikt. Ook de tegenstelling conservatief-radicaal gaat niet voor I
heel het Staatsleven regelmatig door. Heeft de vraag van de I
voorkeur voor bijzonder of openbaar onderwijs in wezen iets uit- I
staan met die van conservatisme of vooruitstrevendheid in zake
arbeidersverzekering? Geeft dus het beginsel, waardoor men bij
de arbeidersverzekering geleid wordt, eenig ,,richtsnoer" voor de
regeling van het onderwijs? Is dit soms het geval ten aanzien I
I van de huwelijkswetgeving? De oud­minister Van Houten levert,
I meen ik, wel het sprekend bewijs, dat men behoudend kan zijn in I
,,sociale” zaken en uiterst radicaal in vragen van huwelijks- I
wetgeving. I
Voldoet eindelijk de derde antithese, die ons wordt aange- I
I prezen, aan den gestelden eisch? Hoe diep­ingrijpend de ver-
andering in het maatschappelijk leven ook moge wezen, welke
de sociaal­democratie voorstaat of voorspelt, - dat zelfs in het
’I sociaal-democratisch E,,beginsel" een vaste leiddraad voor alle I
, problemen van Staatsbestuur gevonden wordt, meen ik te mogen
Y ontkennen. Natuurlijk bewijst het hierbij weder niets, dat feite-
'· lijk de leden der sociaal­democratische fractie in den regel overal
I ééne lijn trekken, daar dit wel zal moeten worden toegeschreven I
aan oogmerken van ,,taktiek", ­~ eene zaak, die, gelijk bekend,
in het bijzonder bij de sociaal­democraten in veilige handen is.
Wil het sociaal­democratisch beginsel er op kunnen bogen, een
feilloos criterium op te leveren voor alle of de meeste staatkundige
I vraagstukken, dan moet het die kracht in zich zeä hebben. Dit
is echter niet het geval. Ook voor het sociaal­democratisch I
I I
I
‘ I
I I
I
I
I
1
I I
I I
I