HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 11

JPEG (Deze pagina), 902.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

9
De scheppers van de vigeerende tegenstelling werden geleid
door een beginsel, waarvan zeker de invloed bij enkele onder-
werpen van staatkunde niet kan worden ontkend. In het bijzonder
bij de inrichting van het onderwijs zal het verschil in standpunt
ten opzichte van het ,,Christelijk beginsel" zich doen gevoelen.
Zeer terecht echter m.i. heeft men van anti-kerkelijke zijde meer-
malen opgemerkt, dat buiten ethisch of godsdienstig terrein de
E - althans zuivere - werking van het beginsel, door de tegen-
standers voorop gesteld, ophoudt. Niet zonder beteekenis is in
dit verband, wat de voorstanders van het Christelijk beginsel bij
l de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting voor IQI3
zelf verklaren: ,,De voorstellen van den Minister van Landbouw
op het gebied der sociale wetgeving hebben inderdaad niets speci-
Z fiek Christelijks, maar nimmer is beweerd, dat dit anders behoorde
I te zijn. De grondslag, waarop de samenvoeging der groepen, die
het Ministerie steunen, berust, geeft slechts in betrekkelijk weinige
gevallen richtsnoer voor de wijze van voorziening in sociale
nooden" (Voorloopig Verslag, blz. 6). Hier wordt erkend, dat
l voor het uiterst belangrijke terrein der sociale wetgeving de tegen-
woordige scheidslijn geen criterium biedt. Wat er aan sociale
wetgeving geproduceerd wordt, hangt dus louter van de toevallige
persoonlijkheden, die het bewind voeren af en is aan den invloed
van de kiezers geheel onttrokken, daar immers deze bij de stem-
bus zich uitspraken over een óegivzsel, dat volgens de eigen
erkenning van hen, die dit beginsel tot ,,leuze" verhieven, op dit
gebied geen richtsnoer geeft. Men behoeft echter bij de sociale
nooden niet te blijven staan. Worden soms de financiëele ,_,nooden"
wèl door het beginsel omvademd? Heeft de vraag, of het stelsel
van vrijen invoer zal worden verlaten, - al wordt deze, juist
onder invloed van partij-discipline, rechts bijna geregeld bevesti-
gend en links ontkennend beantwoord - in ernst ook maar iets
met het Christelijk of niet-Christelijk beginsel te maken? Geeft
ditzelfde beginsel het geringste richtsnoer bij de beslissing, of
nalatenschappen veel ingrijpender dan tot nu toe zullen worden
belast? Men kan deze vragen met andere uit allerlei onderwerpen van
Staatsbemoeiïng gemakkelijk vermeerderen, om te doen zien, dat
ä het algemeen beginsel, waarnaar op het oogenblik de partijen
I
i
1