HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 9

JPEG (Deze pagina), 632.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

gn
7 .
van art. 171 de kwestie van de verschillende kerken, mede
van de Roomsche kerk ziet: de kerken moeten ongestoord
voort-arbeiden.
De kerken. Maar dan 0 ok de Hervormde Kerk.
‘ Al noemen wij haar niet de eenig-gerechtigde, wij kunnen
daarom wel gerechtigd en gedrongen zijn, aan haar zeer _
speciale aandacht te wüden.
En wij zijn dat inderdaad.
@ Ten eener zijde, omdat zij door haar historie en traditie
t zoo nauw met ons gansche volksbestaan is verbonden,
; _ dat haar wegvallen een zeer groote schade beduiden zou
è voor de zedelijk-geestelijke ontwikkeling van ons volk.
En dit dus met alle wettig middel moet worden gekeerd.
‘ Met de medewerking van allen, Hervormden en niet-Her-
. vormden, die deze overtuiging dcelen.
Ter anderer zijde, omdat door de politieke en kerkelüke
geschiedenis van ons vaderland zij meer dan andere kerken j
wordt bedreigd.
Vant wat is het geval? P
Twee politieke partijen, de Vrijzinnig-Democratische en
de Sociaal-Democratische, hebben den eisch in hun pro-
gram geschreven, dat de Staat zijn uitkeering aan de kerken
stake. Art. 171 worde ingetrokken zonder vergoeding. _
Hetzelfde, wat vóór 1814 door de radicalen werd gewenseht,
T wat ook meer dan eens in een ontwerp-artikel is belichaamd, ,
J' maar wat destijds niet kon worden doorgevoerd. ` ‘
Zou het thans, na een eeuw, wel gelukken? ,
Meer dan één factor komt hier in rekening.
De kwestie van het juridisch recht. Jhr. Mr. O. Q. van ,
Swinderen heeft onlangs de stelling verdedigd, dat van j
weigering der betaling geen sprake komen kan. Noch met
7
~ I