HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 8

JPEG (Deze pagina), 641.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

W Het gaat om hooger goed.
Vij staan in het politieke leven voor drie groote vragen.
‘ Daar is eerst de regeling van het kiesrecht.
J Daar is voorts de voorziening in de sociale nooden.
i Daar is eindelijk de geestelijk-zedelijke ontwikkeling i
van ons volk. ·
En de laatste vraag is van even groote beduidenis als
e de andere, eigenlijk van grooter beduidenis.
Een gr<>ndwetsherziening zal, als zij grootsch en impo-
jïlï neerend wezen zal, de artikelen 171 en 192 moeten behan- t
; D len; d.i. de kwestie van d e k e r k en van de s ch o ol; l .
1 d.i. de kwestie van de geestelijk-zedelijke ontwikkeling =
. van ons volk.
j In dit licht - niet in dat van tractementen-zekerheid - ‘
j ä moet art. 171 worden gezien.
I l De groote lijnen moeten worden `getrokken, waarlangs
, E de ontwikkeling van ons volk zal worden geleid.
e Daarom kan de kwestie van de kerk niet worden uit-
ä geschakeld.
e Men gevoelt, dat wij hier met enkel over de Hervormde <
Kerk handelen. De gedachte, dat deze kerk de eigenlijke,
. de ware, de bevoorrechte kerk onder ons volk moet zijn
in een zin, als daaraan vóór de Fransche Revolutie gehecht _
werd, is ons ten eenenmale vreemd. Wij denken aan de
kerken in het algemeen, die zoo machtig middel zijn tot *
, 7 bewaring en verdieping van godsdienstig leven in ons volk. j
r ä Niet als predikant schrijven wij dit.
, Zelfs niet als protestantsch belijder.
ä Maar als een, die den factor van den godsdienst gansch
j in het algemeen hoog aanslaat. `En die dus in de kwestie
~
l
E
l
. I
I
. l
r i
l » D
gl