HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 7

JPEG (Deze pagina), 611.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

l
‘ (
i 5
antithesen door elkander henenwerkten, verduisterde deze
actie de omgeving nog meer.
Zij heeft hartstochten gewekt.
Zij heeft een stroom van artikelen en ingezonden stukken
doen vloeien.
Zij was een welkom middel tot het verkrijgen van argu-
menten in een bepaalde richting voor wie overigens voor
zijn streven de beschikking over argumenten niet had. R
In dezen zin is er veel invloed geoefend. ‘ j
En niet op een wijze, die een herhaling doet buegeeren.
Vant mannen met staatsmansgevoel zullen eisehen,
dat hun toch reeds zware taak niet op deze wijze
§ noodeloos verzwaard wordt en men dus over dit punt
‘ zwijge. ,
j En zeker zal sommiger lauwheid voor de Hervormde
, Kerk in afkeer, sommiger afkeer in haat zijn overgegaan.
, Verschijnselen, die zoowel voor de politiek als voor de kerk
i E moeten doen wenschen, dat een herhaling onmogelijk zij.
*1
l Ligt in deze woorden bedekt of openlijk een bekentenis
E van den schrijver, dat hij spijt heeft van zijn actie, dat hij
¤ althans voor een herhaling zich wachten zou?
I Noch het een nooh het ander.
Maar er moet een weg gezocht worden, waarlangs een
nieuwe actie wordt overbodig, ja onmogelijk gemaakt,
, zoodat zij ook niet meer vertroebelend werken kan.
Vlant eenvoudig stil-weg opbergen van de kwestie is
j onmogelijk. Zij is daarvoor te gewiehtig. l
Wi<> in art. 171 van de Grondwet de kwestie ziet, of de l
predikanten van een bepaalde kerk wel zeker zijn van
hun geld, ziet de zaak toch waarlijk te laag en te klein! ,