HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 25

JPEG (Deze pagina), 647.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

l ` ·
l ·
[ 23
j jrïïgç
lijkheid niet zoo van het nauwkeurig en uitgebreid histo l
risch onderzoek als van de waardebepaling; maar l1ij acht
deze overkomelük. Overkomelijk zullen ze Z<=l<el‘ Zijll; ·’‘
maar of het de moeite zou l()()ll(*ll? Juist, nu ook langs
j dezen weg slechts bij benadering juiste gegevens Z(>ll(l(‘ll
worden verkregen, valt het voordeel van (l(^Z(’ll weg bij
j den door o11s bedoelden toch weder terug. Zoodat wij blijven
T pleiten voor de iixeering van ee11 dadelijk en duidelijk
j vindbaar bedrag.
c l
i Dat alles betreft alinea 1.
i Als deze onaangetast blijft, wat haar karakter aangaat,
, is er niets tegen, dat de uitvoering van alinea 2, de moge- l
V lijkheid van verhoogden uitkeer aan de kerken en nieuwen W i ··l_
i uitkeer aan andere kerken, bij de wet geregeld worde,
opdat alle kans voor willekeur verdwijne. En mits alle
kerken dan gelük behandeld worden, ongeacht hetgeen `,,­
krachtens de eerste alinea geschiedt, kan daartegen geen ·
bezwaar oprijzen.
Maar deze voorwaarde worde vervuld. Het bezwaar ‘.il»-
tegen het destijds voorgestelde nieuwe art. 171 was juist, ,
dat langzamerliand alle kerken gelijk zouden worden be-
handeld en wellicht zelfs de thans gesteunde kerken in ver-
A gelijkender wüs slechter conditien zouden geraken. En dit fl]
jl ware in strijd met verkregen rechten; ook in strijd lll(’l”
*_ het recht, als de uitkeering is te beschouwell als lelltr Vllll jr ll
1 genaast goed. Het ware bovendien in strijd niet de billijk-
, heid. Immers om haar taak gelijkelijk te kunnen volbrengen,
behoeven de kerken ongelijken steun. De Hervormde en L
de Roomsche kerk, die de massa in zich besluiten, zijn
door die massa gedwongen tot meer intensen arbeid en ont-
l
l lj «i'i
en...-..om...1...m...._..111.,,1_i____111.- . 1 .