HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 24

JPEG (Deze pagina), 693.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

J »
l l
j 22
t art. 171 alinea 1 bedoelde kerken mede de tegenwoordige Her-
vormde kerk is bedoeld. lälaarbij dan wel nog eene moeilijkheid
blijft; maar een, die veel minder pijnlijk is, veel minder
_, agiteert, geen schade behoeft te brengen aan het volksleven.
De vraag is namelijk: wat genieten de l0Cl`2l»1‘Cl1,,bll3»11S”`? {
i Hetgeen zij genoten b.v. over het dienstjaar 1815 of over
i_ dienstjaar 1912‘Z Het laatste is hooger. En wij zonden bü
, de definitieve regeling niet het allerminste bezwaar er
§? tegen hebben, als de uitkeering naar alinea 1 en dus naar
l recht werd berekend volgens de getallen van 1815, om
het overige te rekenen als een toepassing van alinea 2, i
als een subsidie derhalve. Mits maar vaststaat, dat met de l
i llervormde kerk, die in 1815 deze uitkeering genoot, de- ,
zelfde kerk bedoeld wordt, als die thans in 1913 door om- Y
r trent ieder de Hervormde kerk wordt genoemd. Ter weg­ i
neming van alle onzekerheid zou het woordeken ,,thans"
k in art. 171 kunnen vervangen worden door een jaartal
na 1892. Wat eenvoudiger zijn zou, maar het bedrag, waarop
de kerken re eht hebben, zou verhoogen.
" Het lixeeren van de som door het iixeeren van een jaartal
en dus het vastleggen van een reeht, dat de staat door
Ei het onophoudelijk uitkeeren als reeht heeft erkend, verdient
, ook verre de voorkeur boven den weg, door mr J. Loosjes
, aangegeven in het Hwmlclsblacl van 21 Januari 1913. (_)ok A
voor dezen jurist is de kwestie, wie de ,,rechthebbende" ii
is, uitgemaakt: de tegenwoordige Hervormde kerk. Maar i
] o1ntre11t de bepaling van het bedrag stelt hij voor, dat r
dit geschiede na een onderzoek van de archieven en tg
k met in-acht-neming van het waarde-verschil der eertijds
‘ afgestane of ontnomen goederen toen en nu. Een volledige
j catalogiseering dus. De schrijver ontveinst zich de moei-
nl i
l