HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 23

JPEG (Deze pagina), 622.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

[ Z ,1
I

1 21
+ voering van de op 1 0 s s i n gs-idee, dan zullen wij niet E
1 schromen, in het politieke leven opnieuw en met meer
nadruk de kwestie van het b e 11 0 u d der kerk te stellen. E
Y En het verwijt, dat wij ,,de kerk in de politiek en de politiek
i11 de kerk betrekken," zal alsdan geen indruk maken
op ons. ·
I Doch de andere en betere weg staat open.
Zal men dien gaan?
VVat de practische politiek betreft, zouden wij voor
afhandeling van art. 171 willen pleiten. Voor een afhan­
deling, die een deiinitievc oplossing brengt.
In welken geest?
Wij beginnen met een stelling, die gewaagder schijnt
dan zij is; met deze namelijk, dat men de kwestie van het
recht zal moeten ter zijde laten.
Wa1·e het recht vindbaar, uniform en afdoende, dan
zouden wij natuurlijk anders spreken. Maar wij hebben
reeds gewezen op de zeer groote onzekerheid, die hier be-
staat. Inzake eigendom en bezit van de kerkelijke goederen, k
inzake kerk en gemeente. De straks genoemde boeken l
en brochures zeggen op dit punt genoeg! Zal men nu voor 1
. vele jaren het kerkelijk leven in ons vaderland in onrust
en onzekerheid dompelen, om dan aan het einde van den
lijdensweg een uitspraak te verkrijgen, die ,,reeht" is na-
tuurlijk, maar allicht het reehtsgevoel van velen onbe-
vredigd zal laten? Hier ware een bron van nieuwe en 011-
gj gewenschte agitatie op inderdaad meer dan éen gebied
ontsloten. .
VVij pleiten daarom voor wat door velen trouwens als VIIIW
zuiver recht wordt aanvaard: de erkenning, dat onder de in
wij
V Q4


s