HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 21

JPEG (Deze pagina), 643.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

Fig
19
· zoeken van het thans geschiede"? Deze brochure bedoelt,
de herhaling onnoodig en daardoor onmogelijk te maken.
Daartoe is eerst noodig o n d u b b e 1 z i n n i g h e i d; 5
een eisch, waartegen geen eerlijk man bezwaar kan hebben,
Wij moeten voortaan nauwkeurig weten, wat met bepaalde
woorden wordt bedoeld. Aan wie denkt me11, als men van l
de ,,rechthebbenden" spreekt"? VVie zijn dat, die ,,tl1ans"
de tractementen genieten? De l5'lamla­a·rrl moet niet meer
over de llervormde Kerk èn over de kerk der vaderen
spreken, zonder te zeggen, welk verband er tussehen deze
beide grootheden is. En De lV('(Z("I'Z(6'l‘Ldl’l' moet niet langer,
als zij de Hervormde Kerk noemt, iets anders dan de ller-
vormde Kerk bedoelen. Niet enkel aan de organen trouwens,
maar ook en vooral aan de otfieieele vergaderingen, de I
Kamerleden, de Kamercandidaten, de stembusace<>orden
mag de eiseh worden gesteld, dat men zegt, wat men be-
doelt. Moelit dit voortdurend geweigerd worden, dan is
ons dat helaas antwoord genoeg.
()m der wille van de eerlijkheid, ja reeds om verrassingen 1
links te voorkomen, is het wenschelijk, dat ook de Vrij- "
Liberalen en de Unie-Liberalen zich uitspreken over art. _
171, opdat zij niet worden medegevoerd in de zuiging,
als de Vrijzinnig-Deinocraten of Sociaal-Demoeraten de
, uitvoering van hun l·’rogram­eisch aan de orde stellen.
Ten tweede is noodig, dat de kwestie van de kerk gezet
wordt buiten de aetueele politiek. In het belang beide
. · van politiek en van kerk. De kwestie past trouwens in i
4;,, de thans vigeerende antithese volstrekt niet. Er zijn links
zeker tal van mannen, die bijzonder sceptisch denken over
den invloed van den godsdienst voo1· de ontwikkeling van
ons volk en over den invloed van de kerken voor de ver-
1 #1