HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 20

JPEG (Deze pagina), 637.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

` 18
e woord is wet en het gaat boven alle berekening! r
g ‘ Nu wenschen wij in deze bladzijden geen debat te beginnen
.· over zulk een stelling, die wij overigens nadrukkelijk ver-
f werpen. Maar wij willen er op wijzen, dat even later de
'_ selnijver aldus spreekt:
j Als de anti-revolutionaire partij, die in de gerefor-
l meerde kringen binnen en buiten de Nederlandsche
g Hervormde Kerk haar talrijkste en trouwste leden
telt, van het begin van haar optreden af voor de vrij-
H making van school en kerk en maatschappij heeft
l geijverd, dan bewijst zij daarmede voldingend, dat de
beginselen, die haar leiden niet op separatie van een
deel des volks, maar op reformatie van zoo mogelijk
gansch het volk zijn gerioht .... En dan verdient
zeker die rel`ormat­ie, welke met de kerk begint en
= vandaar naar steeds grooter kring zich uitbreidt,
; verre de voorkeur boven alle andere pogingen, die
j tot kerstening van ons volk worden aangewend.
J Hier heeft dus een politieke partij ook een kerkelijk ideaal,
j kiest zij uit de verschillende onder christenen gangbare
overtuigingen er eene als de hare uit, stelt zij haar poli-
tieken invloed te werk ter bereiking van een kerkelijk doel.
Tijdens de jongste actie voor het behoud der Hervormde
Kerk hebben politiei e11 predikanten om strijd verzekerd, »
dat er loos alarm gemaakt werd, dat er voor de actie geen _
reden bestond. Vellieht, dat men thans in kahner dagen
i na rustige overweging van het vorenstaande tot een ietwat ` A l
meer billijk oordeel zal komen. 4"
j ' En wat nu?
j Bij den eerstvolgenden stembusstrijd een herhaling
l