HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 19

JPEG (Deze pagina), 670.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

i Hiermede wordt reeds in de verte een nieuwe bron
van onzekerheid zichtbaar. In sommige kringen van de
Hervormde en de Gereformeerde Kerken wordt namelijk
verdedigd, dat feitelijk de gereformeerden, die thans in
drie, vier kerken gescheiden leven kerkelijk tezamen hoo- -‘i·‘‘
ren; dat, als maar de organisatie van 1.816-1852 zou zijn
gebroken en daarmede het Hervormde Genootschap zou
_ ` uiteenvallen, de gereformeerden uit de verschillende ker-
ken zich plaatselijk zouden gaan vereenigen en zieh dan de
gereformeerde Kerk ter plaatse weder zou vormen en de
wettige voortzetting zou zijn van de gemeenten vóór 1816. ‘
Zoodat de eigenlijk rechthebbenden zijn: thans nog niet
gevormde, maar na de oplossing der Hervormde Kerk te W
verwachten groepen. j i,r,`
Men ziet, dat de onzekerheid inderdaad groot genoeg is. j
En dat er reden genoeg is bovendien, om ongerust ',·i
te zijn aangaande het lot der Hervormde Kerk, wanneer
art. 171 door de reehtsohe partijen zal worden aangevat.
Een onrust, die niet weinig wordt verhoogd door de
uiting van een man, die om zijn nobelen zin algemeen
wordt gewaardeerd en wien men geen ,,politieke" bereke-
ningen in ongunstigen zin ten laste kan leggen. Wij bedoelen
dr H. Bavinek, die in zijn brochure over E?”(L‘7I,g(’l7·S(lI’i(’ `
zich onlangs aldus heeft geuit, dat naar Ghristus’ woord I
• een christelijke kerk, die de massa omsluit en die massa
· ziet als objeet van l<]vangelisatie, zóó duidelijk in strijd i,
‘ verkeert met het gebod des Heeren, dat geen ehristelijke
,‘ eonseientie zich aan den klem hiervan ontworstelen kan;
ook niet de overweging, dat men zoodoende zou afdalen
naar afscheiding en met de volkskerk, de nationale kerk j
ook het volksgeheel prijs geven zou. Want Cl]1`1S1Zl1S’ i
2
l"’l