HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 18

JPEG (Deze pagina), 631.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

t‘ _ 16
Q woorden dr A. Kuyper verdedigd tegen den laster, alsof •4
. hij de Hervormde Kerk belaagt. Maar er wordt daartegen
. alleen aangevoerd, dat deze altoos heeft gepleit voor uit-
g, betaling aan de kerkeln., dat hij het niet op den ondergang
van de kerk der mdercrr toelegt, dat hij aan de /oer/cen de
gelegenheid versehaiïen wilde, C(‘ll theologische faculteit
i. te stiehten; met welke uitdrukkingen niet kan bedoeld
zijn dat lichaam, dat ongeveer ieder op het oog heeft, als _ `
hij de Hervormde kerk noemt. Velk dan wel?
Trouwens reeds in haar nummer van 13 November 1912
had De Sfemdamrrl zich aldus uitgelaten over dc vraag,
i wie met ,,de reehthebbenden" in art. 20 van het Program
worden bedoeld. Men hoort beweren, dat dit ,,de Ned.
t Herv. kerk" zou zij,. Maar ....
,· ls dit wel juist?
t Wanneer is ,,de Ned. Herv. Kerk" als éen lichaam
i ontstaan? Antwoord: in 1816, toen de Koning, die er
niets over te zeggen had, alle zelfstandige plaatselüke
i Kerken van Geretornreerde Belijdenis door de instelling
van het Synodaal Bestuur tot een eenheid heeft
g saamgeklonken.
, En wanneer is aan de Kerken de (h·ondwettige ver-
zekering gegeven, dat ze haar tractementen zouden •
erlangen en behouden"!
Antwoord: op 24 Maart 1815.
Alzoo bijna een jaar vroeger. `
De verzekering heeft alzoo plaats gehad 11iet aan ,,·
de Ned. Herv. Kerk als éen lichaam, maar aan de
_ plaatselijke Kerken, die in 1815 nog slechts nominaal
j als de Christelijke Hervormde Kerk werden aangeduid.
i
*4.