HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 17

JPEG (Deze pagina), 667.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

ä Kerkgenootschap. Tot 1834 - zoo schreef dr H.H. Kuyper
in De Herorut va11 17 November 1912 ­- ka11 het Her-
vormd Genootschap gelden als de eenige wettige voort-
i _ zetting van de Hervormde of Gereformeerde kerk; sinds
dat jaar niet meer. Dan is echter tevens onzeker geworden, je
wat art. 171 bedoeld. Verzekerd blijft, wat ,,thans genoten
wordt." Maar dit artikel dagteekent uit 1815. ,,Thans" is
dus 1815. Wie genoot destüds de tractementenl? En aan
v wien zijn ze dus tot op heden verzekerd?
Hier tasten wij geheel in het duister. VVellicht zou in
rechten de zaak zoo kunnen worden uitgemaakt, dat ieder
· de uitspraak als ,,reeht" zou gevoelen. In zijn brochure
heeft ds H. van Eyck van Heslinga willen aantoonen,
dat dr H. H. Kuyper zich vergist en dat het recht der ;‘·»
Hervormde Kerk niet valt te betwisten.
Maar er heerscht vooralsnog groote onzekerheid.
Te meerder door een zonderling spraakgebruik, dat
dezer dagen is vernieuwd. Midden in den strijd over art. ‘
i 171 - en dat maakt de zaak nog ernstiger ­- haalde De
Nederlander met instemming de woorden van Groen aan, i‘li
die onderscheid maakt tusschen de Hervormde kerk
en het Hervormde Genootschap; die verklaarde, dat i yi,i`
ds Zaalberg lid was van het Genootschap, maar niet van
de Hervormde kerk en ds de Liefde van de Hervormde
kerk, maar niet van het Genootschap! Er zijn dus uit-
[ latingen van gezaghebbende politieke organen, waarin de
Hervormde kerk wordt genoemd zonder dat dan wordt
gedacht aan de Hervormde kerk, van wier Synode ds J.
Knottenbelt thans secretaris is! Aan welke kerk dan wel?
Hier is een onklaarheid, die verdwijnen moet.
In De"St¢md¢mrd van 17 en 24 Mei wordt in zeer felle
V i
* ==J