HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 16

JPEG (Deze pagina), 674.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

” 14
. ontwerper van 110t ])1‘()§l‘El«1ll en den schrijver van de ä
· ’[()011(‘1l1l1lQ, 1l(‘1)1)(‘1l dit so11ij1111z11z11· ll2l·1§11111‘1lj1{0 hoogst onzeker
« g(‘11121·3»1{Jf.
j. Reeds i11 1879, 10011 de toelioliting g(’S01l1`(‘V(‘11 werd, 1
1)L‘S1()1l(1 o11z0k0r11eid. ,,Z11·1 1ll(’l1 b0t»z110n aan 11015 eeiitmle,
V 114.111 110t 1()(‘àl1(‘ bestuur of 11:111 de zoogeiizmzniide S173·1l(1])12l·3·tS?”
~ Het 21·Il1\'()()1‘(1 luidt: ,,Tegen het recht i11gu1z111 wil nie-
,. 111:11111. En wat t0n deze reelit is zou of g011e1·a1z11lijk of telkens
i11 specie zijn uit te 111z111<011, 1ll(11(‘I1 de ()VG1‘11(‘1C1 b§ de ver- 1
[ju evening 1)(‘])21·21·1(1£‘, dat geen enkele g(‘(ï()11tl`2L(11CO(*1`(1O post
kon worden 1l1lb(’1212L1(1 duin op definitief gewijsde vain den
1 I‘OC1l1(’1‘.” -
. Aldus § 806. Men 1)£’1l()Q1)1'Z1(‘1lS1(‘C1l1”S(1(‘()1lZ(‘1(L‘l'1l(’l(10111-
11'(*1l1` d011 r0<·11tstit01 der 1{(*l'1{(‘11_j1{(‘§I()0(1(‘1`(*I1J[(’1l(‘1`1I11'lCl`(‘Il()f
‘ te (1(‘Il1{(‘11 :12111 (1011 1'011011 strijd, 1111886 tusschen mr L()1l1'l1211l1
(*11 dr Kl0y11 gevoerd over d0 kwestie van de 21«1g(‘I110(’IlC
kerk en de pla·z1t»se1ij1<e gemeente, 0111 intezien, welk een
1 eindelooze reeks van 12Lll§I(1111'1§f(‘ processen gedurende vele
_i21·l‘(‘1l ()IlS k0r1<01ijk 10v0n 1111)(‘1'()(‘1'11lg`(‘l1()])W1Il(11I1Q1)1‘(‘IlgC11 `
zou, als de 1ll(‘l‘ ;1;1111gew0ze11 weg werd gevolgd. Reden
genoeg, 0111 (1(‘Z(‘11 weg enkel in de uiterste 11oodz:1k01ijk110id
1 te kiezen.
1 g; Er is sinds 1879 (‘C1l1TC1° Illk’(’l' gebeurd. Nw de e11'se110idi11g
van 1834, die 0011 1'eit was, toen het progrzun verseheen,
is i11 1886 110 (1()1(?21·l1110 gevolgd 011 i11 1892 de vereeniging
dier b0id0 ,Q_`l'()(‘])(‘Il. Sinds is de Vl‘2b21«g, wie de 1'CC11t11€1)bCI1(1G1l
zijn, nog 111g(’V11{1(€‘1(1(*1' geworden. Deze groepen ontkennen l
110t goed reelit der organisatie van de Hervormde kerk
uit 1816 en meer dan één verzekert, dat de tegenwoordige
je _ G(*I'(’f()1‘111(%€1`(1P kerke11 evenzeer de wettige erfgenamen
zijn van de vroegere vz1de1·l21ndsel1e kerk als het Hervormde
iig
1,