HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 15

JPEG (Deze pagina), 590.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

13 ‘
-· ‘ de staat deze verplichting nakomt door de renten te betalen
_ _" of door het kapitaal te restitueeren. Het een en het ander j
l * staat buiten de kwestie der scheiding van kerk en staat. j
" En er kunnen vóór de uitkeering van kapitaal alleen ad-
* ` ininistratieve redenen pleiten.
‘ _ Althans inzake art. 171, alinea 1:
De trakteinenten, pensioenen en andere inkomsten, j
van welken aard ook, thans door de onderseheiden
' ‘ . godsglienstige gezindheden of derzelver leeraars ge-
noten wordende, blijven Ellälll dezelve gezindheden ver-
zekerd.
Hier iinniers wordt het re eh t der kerken op de gelden
. erkend. I
Anders staat het niet art. 171, alinea 2, waar subsidie
d.i. een g u ns t in uitzieht gesteld wordt:
_ Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s lands kas
geen of een niet toereikend traetenient genieten, kan
een traetenient toegelegd of het bestaande verxneerderd
worden.
WVij hebben vooralsnog alleen niet de eerste alinea te
doen. Het aangehaalde program wil de uitbetaling doen j
eindigen ,,na uitbetaling aan de reehthebbenden." Daar- E
tegen zou juridiseh noeh inoreel eenig bezwaar kunnen
ingebracht worden, indien niet zoo volkonien onzeker i
X A i was, wie niet de ,,l‘0Gi1l7il(‘bl)(3ll(iCIl)7 worden bedoeld.
® Hier rijst nu juist inzake de Hervormde Kerk ernstige
twijfei. ‘ ïjä
g Men ineent, dat onder de kerken, die traeteinent ont-
vangen, ook de Hervormde kerk behoort en dat dus even-
tueel ook aan de Hervormde kerk zal uitbetaald worden?
Personen en organen, die in nauwe relatie staan tot den
ï

4 er