HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 13

JPEG (Deze pagina), 618.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

11
+ dit beduidt geen verandering van overtuiging, maar uit-
stel van executie. f
De lVede/rlander heeft twee malen uitgesproken, dat een
[ beleidvol staatsman aan art. 171 zich niet waagt, nu
· het blijkt, welk een ,,wespennest" dat is. Wij zouden wen- ­
‘ schen, dat men voor zulk een taak niet terugschrikte.
Maar moedig en open zich wijdde aan een definitieve op-
U lossing. Dat schijnt ons staatsmanswerk.
Tenzij natuurlijk, dat een definitieve oplossing niet ·
te verkrijgen is, omdat de tijd nog niet rijp is. Dan oefent
de staatsman geduld. Dit geval is thans echter niet aan-
wezig; de tijd zal later niet mee1· rijp zijn dat thans; de
moeilijkheid later niet kleiner dan nu. 1
Wij zouden wellicht reeds van zelf tot een oplossing
komen, zoodra· allen ondubbelzinnig zeiden, wat ze wilden.
Of, zoo niet aanstonds van overeenstemming bleek, zou
` door uitwisseling van gedachten en wederzijdsche over-
reding een gezamenlijke gedragslijn kunnen worden vast-
gesteld, omdat een gezamenlijk ideaal is verkregen.
Maar de ondubbelzinnige uitspraken ontbreken tot op
dezen En dat is het, wat de ongerustheid wekt. En
dat is het, wat onze actueele politiek telkens weder zal
bederven en een aeuut oplaaiende IIervorinde-Kerk-harts-
tocht zal doen branden telkens als dit vraagstuk zich van
verre vertoont. Zóó lang, totdat alle onzekerheid is geweken
_ en de klaarheid verschenen is. -1
a_ De leiders hebben het in hun eigen macht, deze toe-
komst te doen komen. En zij hebben het zich zelf te
wijten, als de vertroebeling van den politieken strijd zich
herhaalt.
l
l