HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 12

JPEG (Deze pagina), 689.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

” j 10
Het komt ons voor, dat geen dezer drie overwegingen +
­ ook maar iets zegt. Of het steinbus-aeooord inzake art.
.· 171 nog geldt, nu de ooalitie minderheid is, weten wij niet. ‘,
. In elk geval ka11 een ander nu de kwestie aan de orde stellen j
i en dan zijn de leden der rechter partijen door niets positiefs ·
gebonden; dan alleen de Anti-revolutionairen door hun pro- `
I gram, waarover zoo aanstonds nader. Inderdaad werd tot
, heden door reehts niet aan de uitvoering van art. 171 getornd; _
dat zou ook moeilijk hebben gekund! En dat hebben ook
liberale ministers van Binnenlandsehe Zaken niet gedaan.
Maar toen het artikel aan de orde kwam, heeft een Com-
it missie tot grondwetsherziening onder presidiaat van een
._ anti-revolutionair Minister "een voorstel geeoneipieerd,
5 waarvan de noodlottige strekking voor de Ilervormde
I Kerk door dr I). J. Krornsigt voldoende duidelijk is uit-
· eengezet. Eindelijk kan iemand de Hervormde Kerk in
j haar tegenwoordigen toestand met groote trouw en toe- l
j « wijding dienen en tegelijk van oordeel zijn, dat andere
i kerkelijke toestanden voor ons vaderland gewensoht zijn
en dat wetgeving en staatsbeleid mogen worden gebruikt,
. om die andere toestanden te doen komen.
_ Derhalve stellen de drie genoemde overwegingen ons
j niet gerust.
l r
Te minder, omdat zelfs midden in den fellen strijd der
l laatste weken geen enkel geruststellend woord is gesproken. =<
in De afspraak om art. 171 te laten rusten heeft onze be- V
, wondering niet. Zullen mannen, die weten wat zij willen
en tot wat ernstig werk zij bij een grondwetsherziening
, j geroepen zijn, een der belangrijkste vragen eenvoudig ‘
. laten rusten? Maar goed, het besluit is genomen! Welriu,
i l
I l
L. j "
l
gj g